Lantbruk

Skog i Husom, Lima

Prisidé

1 100 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 27 aug, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,1 ha
Skogsmark
39,2 ha
Skogsimpediment
14,7 ha
Inägomark
0,3 ha
Skog med restriktion
1,9 ha
Virkesförråd
3 533 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN HUSOM 5:6

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet 2,3 mil söder om Sälen. Tre skiften om totalt ca 56,1 ha varav ca 39,2 ha är produktiv skogsmark. Det största skiftet sträcker sig från byn över Husomberget vidare till Södra Fenningberget. Det andra skiftet i anslutning till Ånäsvägen/Tandsjövägen mellan Hässjön och Rogsjön, samt ett smalt inägoskifte i byn. Virkesförrådet är ca 3 500 m³sk, varav ca 1 300 m³sk uppnått avverkningsbar ålder. Medelboniteten är beräknad till ca 4,3 m³sk per hektar och år. Jakträtt i Lima Östra viltvårdsområde om ca 19 000 ha. Andel i Lima Besparingsskog ger rätt till bidrag och jakt på besparingsskogen om ca 51 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Cos hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av Foran Laser i planformatet Forest Stand. Skogsbruksplanen är sedan av Foran Forest konverterad till planformatet PC-Skog och uppräknad med tillväxt t.o.m. 2020. Viss differens mellan planformaten kan förekomma. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 56,1 ha, varav 39,2 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 3 533 m³sk, varav ca 1 300 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,3 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Avdelning 992 belastas av intrång av Fenningbergets naturreservat. Inga nyckelbiotoper, andra förhöjda naturvärden, eller forn- och kulturlämningar fanns vid kontroll registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde, ca 19 000 ha.
Kontaktperson är Leif Martinsson, Lima, 070-690 71 37.
Det finns även möjlighet till småviltsjakt på Lima Besparingsskog omfattande ca 51 000 ha.
Läs mer på www.limaskog.com

Fiske

Fastigheten ligger inom Lima fiskevårdsområde.

Lima Besparingsskog

Fastigheterna har andel i Lima Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag till bland skogsvård så som markberedning, röjning, plantering, vägar och viss djurhållning m.m. Mer om Lima Besparingsskog och deras bidrag finns att läsa på www.limaskog.com.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter