Skogsfastighet

Skog i Gävle

Högstbjudande

4 300 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,6 ha
Skogsmark
75,0 ha
Inägomark
5,2 ha
Övrigmark
0,4 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE ÖVERHÄRDE 56:1, del av

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Tre obebyggda skogsskiften i Överhärde fördelade på 75 hektar produktiv skogsmark med god tillväxt. Större delen av skogsmarken består av välskötta gallringsskogar med stor andel tall som inom en tioårsperiod kommer växa in i slutavverkningsbar ålder. Virkesförrådet uppskattas till ca 12 300 m³sk varav 1 000 m³sk redan har nått slutavverkningsbar ålder. Försäljningsobjektet uppfyller kravet för fastighetsbildning och kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till annan fastighet.

Jakt i Överhärde viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 930 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en fältinventering utförd i december 2019 av Andreas Östlund på LRF Konsult.

Den produktiva skogsmarken om 75 ha domineras av tallskog och har ett uppskattat virkesförråd om 12 272 m³sk varav ca 1 000 m³sk har uppnått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 164 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,1 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 446 m³sk för tillväxtsäsongen 2020.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Överhärde viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 930 ha. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas främst älg, rådjur, räv och skogsfågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Den årliga avgiften är för närvarande 3 000 kronor för all jakt inklusive fällavgifter. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2020-07-01. För kontaktuppgifter till jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026-24 59 79 eller via mail: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet eller bilda egen fastighet genom avstyckning. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns forn- och kulturlämningar i form av lämningar från skogsbruket. På skiftet beläget söder om Valsjön finns ett kolningsområde med en kolbotten efter resmila och en grund efter en kolarkoja. På skiftet beläget väster om Valsjön finns även där ett kolningsområde med en kolbotten efter resmila, grund efter en kolarkoja, en kolbotten och en tjärdal/tjärgrop. Forn- och kulturlämningarna är ej utmärkta på bifogade skogskartor. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga naturvärdesobjekt eller nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Vägar

Fastigheten har andel i vägar och betalar en årlig avgift om 1 500 kr per år. Vägavgiften kan variera från år till år beroende på hur stora kostnader som lagts ned för underhåll av vägen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter