fbpx

Skogsfastighet

Skog i Funäsdalen

Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 7 jun

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

    Det här skogsskiftet har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva ett skogsskifte i trakterna kring Funäsdalen.
Fastigheten är obebyggd och har en total areal om 56 ha i ett skifte.
Den produktiva skogsmarken uppgår till 34 ha och håller ett virkesförråd om ca 2 700 m3sk varav ca 900 m3sk S2-skog.
Fastigheten är belägen i anslutning till riksväg 84 och är även tillgänglig via skogsbilväg som löper genom fastigheten.
Jakträtt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN FUNÄSDALEN 25:156

Totalareal
56,3 ha
Skogsmark
33,7 ha
Skogsimpediment
21,9 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
2 658 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av MB Forest. Skogsbruksplanen har uppdaterats och tillväxtberäknats av Ludvig & Co t.o.m. 2022.
Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om 56,3 ha varav 33,7 ha är produktiv skogsmark.
Fastighetens totala virkesförråd är bedömt till 2658 m3sk varav 915 m3sk S2skog.
Trädslagsindelningen är 45% tall, 37% gran och 18% löv.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 2,7 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.
Enligt skogsbruksplanen föreslås röjning inom avdelningarna med ungskog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och ingår idag i jaktlag inom Västra Härjedalens älgskötselområde.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag alt registrera marken själv.
Jakträtten övergår till köparen 2024-07-01.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

För närvarande finns inga registrerade kulturlämningar, fornlämningar, höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten (källa: Fornsök, SeSverige).

Vägar

Fastigheten har andel i Härjedalen Tännäs Kyrkby gemensamhetsanläggning gällande väg som går genom skiftet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud. Utgångspris 1 300 000 SEK.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga bud eller att hålla en efterföljande förhandling/budgivning mellan budgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling tillhanda senast 2023-06-07.
Använd gärna den budblankett som finns under "Dokument & bilagor".

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Visning

En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 625 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 7 jun

Utgångspris: 1 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter