fbpx

Lantbruk

Skog i Andersbo, Bjursås

Utgångspris

1 775 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 18 aug kl 14:00

Visning

  • Ekonomibyggnader samt skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

    Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
86,7 ha
Skogsmark
79,7 ha
Myr/kärr/mosse
3,7 ha
Inägomark
2,5 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
4 724 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN ANDERSBO 10:3

Adress

Andersbo 34 79021 Bjursås

Om fastigheten

Stor fastighet om ca 87 ha i Bjursås varav ca 80 ha produktiv skogsmark. Rester av ett gårdscentrum och jordbruksmark i Andersbo. Skogsmarken är fördelad på ett flertal skiften i Andersbos närtrakt samt några skiften uppåt Finnbo. Virkesförråd om ca 4 700 m³sk. Beräknad bonitet 5 m³sk/ha/år. Stor andel ung skog under 20 år med goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel. Jakt inom både Andersbo-Sågsbo VVO om 2928 ha och Bjursås Norra VVO om 6511 ha. Anbud 18/8

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Områdesbekrivning

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 86,7 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 86,16 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 86,84 ha

Gårdsbilden

Fastigheten har en tomt inne i byn Andersbo, Möjlighet att ansöka om bygglov för nybyggnation. Det gamla bostadshuset är bortforslat och marken tillberedd efter att murstock och husgrund avlägsnats från tomten. Kvar av den gamla gårdsbilden finns bland annat ett härbre och ett par små uthus i dåligt skick samt ett litet garage i trä med plåttak .

På inägan står en delvis timrad lada.

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i oktober 2020, av Mellanskog, inför försäljningen.

Enligt skogsinventeringen omfattar omfattar den produktiva skogsmarken ca 80 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 4 700 m³sk, varav ca 524 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 57% tall, 30% gran och 13% löv. Beräknad medelbonitet 5 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen på fastigheten är ojämn med stor andel yngre skog.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 10,9 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Avdelning 170 berörs av en registrerad nyckelbiotop, N 13700-1996, Aspskog
Avdelning 169 ligger inom ett registrerat naturvärde, N 13699-1996, Lövrik barrnaturskog.
Avdelning 181 ligger inom ett registrerat naturvärde, N 3525-2002, Barrskog

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

I övrigt är ca 15 ha klassat med naturvårdsmål i skogsbruksplanen, vilket är en hög andel (ca 19 %). Eftersom planen tidigare ingått i en större plan, som nu delats, går det troligen att klassa om vissa avdelningar till produktionsmål med miljöhänsyn istället. Då krävs en ny naturvärdesbedömning av berörda avdelningar.

Forn- och kulturlämningar

Avdelning 162, 166, 169 och 170 berörs av:
RAÄ-nummer: Bjursås 85:2, Fornlämning, Fäbodlämning
RAÄ-nummer: Bjursås 85:3, Fornlämning, Fäbodlämning
RAÄ-nummer: Bjursås 85:5 , Möjlig fornlämning, Fäbodområde

Fornlämningar skyddas genom Lagen om kulturminnen (KML). Det är enligt lagen om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Bjursås ÄSO
Andersbo-Sågsbo VVO 2 928 ha kontaktperson Viktor Sörling.
Bjursås Norra VVO 6 511 ha kontaktperson Jonas Murman.

Fiske

Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening består av cirka 7 000 stycken fiskerättsägare och omfattar ett 80-tal vattendrag. Det finns två stycken put-and-take-sjöar; Attjärn och Såtjärn och en flugfiskesjö som heter Hovtjärn. Området sträcker sig från Siljan (Leksand), Rogsjön (Bjursås) till Marnäs. Lungsjöån som ligger mellan Finnbo – Vasasten (Marnäs) är arrenderad och drivs privat för flugfiske.
(Se www.flyfisher.nu för mer information.)

Våra vattendrag är många och erbjuder stor variation. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, sik till vitfisk.

Mer information på hemsidan
https://www.ifiske.se/fiske-bjursas-leksands-fvof.htm

För fiskerättsägare erbjuds områdeskort som kostar 100 kr (2021)
https://www.ifiske.se/fiskekort-bjursas-leksands-fvof.htm

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i Leksand Östra Rönnäs Ga:3 , som förvaltas av Finnbobygdens Samfällighetsförening med kontaktperson Lennart Haga och Mats Zetterström, och Falun Andersbo Ga:5, Andersbo-Kingelbo Samfällighetsförening, som förvaltar vägar, kontaktperson Berth Hag.

Fastigheten har även del i ett antal samfälligheter, gällande fiske, vägar och lite skog, dessa är inte vidare utredda då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av två avtalsservitut, gällande vattenledning och kraftledning, och ett officialservitut, gällande avloppsledning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad. Dödning samt nyfastställelse av datapantbrev pågår. Fastigheten kommer att överlåtas fri från lån.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 18 aug kl 14:00

Utgångspris: 1 775 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter