fbpx

Skogsfastighet

Skog i Bingsjö

Utgångspris

375 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 22 jun kl 14:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns tillfälle att förvärva tre små obebyggda skogsfastigheter i Rättviks kommun.
Total areal ca 7,6 ha, fördelat på åtta skiften som ligger spritt i landskapet runt Bingsjö. Två mycket små skiften på Våtberget, väster om Björkbodarna och resterande skiften öster om Fågelberget och Gräsberget, söder om Bingsjö.
Uppskattat virkesförråd ca 1 000 m³sk, motsvarande ca 161 m³sk/ha. Beräknad medelbonitet 4,5 m³sk/ha/år. Jakt- och fiskerättigheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK BINGSJÖ 36:1, 37:6, 1:36

Adress

Skogsfastigheter i Bingsjö

Totalareal
7,6 ha
Skogsmark
6,4 ha
Myr/kärr/mosse
1,2 ha
Virkesförråd
1 028 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Rättvik Bingsjö 36:1
Areal enligt skogsbruksplan: 7,1 ha
Areal enligt fastighetsutdrag: 7,21 ha
Areal enligt fastighetskarta: 7,14 ha

Rättvik Bingsjö 1:36
Areal enligt skogsbruksplan: 0,4 ha
Areal enligt fastighetsutdrag: 0,36 ha
Areal enligt fastighetskarta: 0,36 ha

Rättvik Bingsjö 37:6
Areal enligt skogsbruksplan: 0,1 ha
Areal enligt fastighetsutdrag: 0,01 ha
Areal enligt fastighetskarta: 0,02 ha

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogen inventerades av Skogsstyrelsen under hösten 2016. Tillväxt framskriven till och med 2022 i programmet PC Skog. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 6,4 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 1 028 m³sk. Medeltal 161 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 81 % tall, 12 % gran och 7 % löv. Beräknad medelbonitet 4,5 m³sk/ha/år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Naturvärden

Bingsjö 1:36 berörs av ett registrerat naturvärde, Barrskog N 674-2014, och en registrerad nyckelbiotop, Barrnaturskog N 673-2014.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

1,9 ha av den produktiva arealen har fått målsättningen naturvård orörd (NO) vid skogsinventeringen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten vid kontrolltillfället.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Skiftena söder om Bingsjö ligger inom Bjursås Älgförvaltningsområde och Dådran-Enviken Älgskötselområde.

Skiftena vid Björkbodarna ligger inom Bingsjö Älgförvaltningsområde.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Rättvik-Boda FVO, med en stor variation av fiske i åar, bäckar, skogstjärnar och de större sjöarna Amungen och Ljugaren. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, röding, sik till vitfisk. Läs mer på länken nedan.

Fastigheterna har även andel i bysamfällt fiske.

Vägar och samfälligheter

Rättvik Bingsjö 36:1 har del i:
Rättvik Dådrans Bruk GA:3 och GA:4 , som förvaltas av Bingsjö-Dådrans vägsamfällighetsförening.

Bingsjö 36:1 och 37:6 har andelar i:
Rättvik Bingsjö S:18, Bysamfälld mark, ca 260 ha på kartan inklusive vägar, som förvaltas av Bingsjö bys samfällighetsförening.
Rättvik Flysåsen S:1 - Rättviks sockenallmänning, ca 1 250 ha, gällande bl.a. öar, strand, vatten och byggnader i sjön Amungen. Förvaltas av Rättvik-Boda sockensamfällighetsförening.

Fastigheten har även del i ett antal små samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Rättigheter och belastningar

Bingsjö 37:6 har notering i fastighetsutdraget:
Ang servitut se (AKT 20‐RÄJ‐495,20‐RÄJ‐3542,20‐1981/92)

Bingsjö 1:36 har notering i fastighetsutdraget:
Del av bysamf mark
Samt avtalsrättighetsgruppinformation: Besväras av ev före fastighetens bildande inskrivna rättigheter. inskrivningarna besvärar i så
fall endast del av fastigheten och företrädesordningen är oklar dem emellan

Någon vidare utredning av dessa noteringar har inte gjorts.

Taxeringsvärde

Lantbruksenhet, obebyggd, typkod 110
Då fastigheterna är samtaxerad med en annan fastighet redovisas inga taxeringsvärden.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Fastighetsbeskrivning

Bilderna i beskrivningen är exempelbilder.

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 22 jun kl 14:00

Utgångspris: 375 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter