Skogsfastighet

Skog i utkanten av Visby

Högstbjudande

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 9 jun, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
188,1 ha
Skogsmark
153,0 ha
Skogsimpediment
30,3 ha
Övrigmark
4,8 ha
Virkesförråd
16 800 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Follingbo Nygårds 2:1, del av

Adress

Follingbo Nygårds 513 621 91 Visby

Om fastigheten

Söker du en investering som alternativ till en orolig börsmarknad eller kanske ett markområde att förädla och utveckla? Nu finns det möjlighet att förvärva hela skifte 3 av Follingbo Nygårds 2:1. Ett skogsskifte om ca 188 ha varav 153 ha bedöms som produktiv skog enligt skogsbruksplan från Mellanskog som upprättats inför försäljningen. Virkesförrådet uppskattades då till ca 17 000 m³sk och en medelbonitet om 2,9 m³sk/ha och år. Nästan hälften av virkesförrådet är föreslaget till avverkning under planperioden. Marken sträcker sig från Terra Nova området i utkanten av Visby mot Traume och vidare ut till Follingbo ungefär i höjd med Follingbobacke. En sällsynt möjlighet att köpa ett stort skogsskifte i direkt närhet till Visby.

Då det gäller del av fastighet krävs en lantmäteriförrättning med antingen en avstyckning eller fastighetsreglering till av köparen redan ägd jordbruksfastighet. Tillträde kan ske först när förrättningen vunnit laga kraft.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2019-11-01. Då bedömdes medelboniteten till 2,9 m³sk per hektar och virkesförrådet till omkring 17 000 m³sk. Produktiv skogsmark om 153 hektar och därtill ca 35 ha skogsimpediment i form av berg och myr samt lite övrig mark med bland annat ledningsgata. Åldersfördelningen är jämn men med en stor andel gammal skog. Avverkningsförslaget under planperioden är på ca 7 650 m³sk varav ca 1 450 m³sk via gallring.
Avdelning 1 berörs av Natura 2000-område och hela avdelningen är avsatt för naturvård. Avdelning 3 berörs av ledningsgata, avdelning 13 av berg, och avdelning 30 av vät.

Skogsvård

Markberedning och plantering kommer som följd på föryngringsavverkningarna. Det är sedan viktigt att utföra
återväxtkontroll och ev hjälpplantering för att sedan röja i slutet av kommande planperiod (om ca: 5-10 år). I övrigt är
det underröjningar före gallring och föryngringsavverkning som behövs, se åtgärdsbeskrivningen i skogsplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Natura 2000-område

Området heter Slättflis och beslutades av regeringen den 31 augusti 2015. Området omfattar avdelning 1 i skogsbruksplanen från Mellanskog och är på 15,4 ha. Bevarandeplan från Länsstyrelsen är under framtagande men ännu ej klar.

Området är framför allt utpekat för sina välutvecklade karsthällmarker, kala kalkhällar med sprickor i. Hela Natura 2000-området består därför av skogligt impediment. Delar av Natura 2000-området har ett glest trädskikt av senvuxen, gammal tall. Att tänka på i Natura 2000-området är att inte göra åtgärder som kan skada naturmiljön. Exempel på åtgärder som bör undvikas är uppförande av byggnader, grävning, schaktning och upplag. Men det kan även vara att avverka de gamla, senvuxna tallarna. Om man ska göra sådana åtgärder kan det krävas tillstånd vilket innebär att man bör ha en dialog med Länsstyrelsen. Positivt för området är ett måttligt slitage, t.ex. vandring och ridning. Även viss röjning och plockhuggning samt måttlig markstörning kan vara positivt för området. Området kan bli aktuellt för områdesskydd. Kontakta gärna Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen vid frågor kring detta på 010-223 92 75.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet, hela skifte 3. För att kunna köpa området krävs det att Lantmäteriet godkänner avstyckning alternativt fastighetsreglering till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Follingbo eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen.

Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angivna arealer är enligt uppgifter i skogsbruksplan framtagen av Mellanskog. Således inga exakta arealer. De bestäms först i samband med förrättningen hos Lantmäteriet. Lantmäteriet har för närvarande en handläggningstid på omkring 12-14 månader men det kan variera.

Fastighetsgränser

Skiftets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter, skogsbruksplan samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns fornlämningar i form av gravfält och stensättningar registrerade på skiftet. Se mera i skogsbruksplanen eller på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Vattenskyddsområde

Området omfattas av Visby vattenskyddsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Försäkring

Det finns en skogsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Vägar

​Det går ett flertal vägar över fastigheten. Inga aktiva vägföreningar vad säljaren vet.

Areal

Arealen är hämtad från bedömningen i skogsbruksplanen. Areal enligt Lantmäteriet fastställs i samband med lantmäteriförrättningen.
Det är normalt med avvikelser mellan Lantmäteriets fastighetsregister och skogsbruksplanen.​

Övrigt

Skiftet säljs som den skog det är idag. Eventuell tomtavstyckning/exploatering av marken är inte undersökt att säljaren .

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Ta gärna hjälp av den aktiva gårdskartan som du finner via hemsidan ludvig.se
Med gårdskartan kan du via gps se var du befinner dig på fastigheten. Vilken avdelning, virkesförråd m.m. Ett riktigt bra hjälpmedel i skogen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter