fbpx

Lantbruk

Skog – Fole

Högsta bud

1 700 000 kr

Högstbjudande: 1 200 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Del av Fole Nygårds 1:18. Markområde om totalt ca 21 ha varav 19,4 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd bedömt till omkring 2 800 m³sk och en medelbonitet om 3,7 m³sk/ha. Skogen förmedlas genom fastighetsreglering vilket innebär att området måste överföras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet. Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GOTLAND FOLE NYGÅRDS 1:18, DEL AV

Totalareal
20,9 ha
Tomtområde
20,9 ha
Virkesförråd
2 800 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Markområde om ca 20,6 ha varav 19,4 ha produktiv skogsmark samt nyckelbiotop om 1,2 ha enligt uppgifter från skogsbruksplan framtagen av Mellanskog. Inga åtgärder utförda i skogen efter planens upprättande år 2015 och virkesförrådet har räknats fram inför försäljningen utan fältarbete. Uppgifterna ska därmed ses som översiktliga och köparen måste själv undersöka skogen. Virkesförrådet är idag bedömt till omkring 2 800 m³sk och det innebär ett medeltal runt 143 m³sk. Mestadels genomsnittlig skog för Gotland med T18-T20, undantag för avdelning 2 (T16) och avdelning 4 med svaga T14. Båda sumpskogar. Medelbonitet om 3,7 m³sk/ha/år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Erfordras ej för fysisk person.

Naturvärden

Avd 993 om 1,2 ha omfattas av nyckelbiotop. Se mera i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Inga kända fornlämningar enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet. Finns inget omnämnt i skogsbruksplanen heller. Vill man undersöka detta mera på egen hand kan man gå in på "fornsök" via Riksantikvarieämbetets hemsida: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Fole eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen hos Lantmäteriet enligt förrättningslagen. Det är Lantmäteriet som hanterar förrättningen och bedömer vad som är lämplig fastighetsbildning.

Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angivna arealuppgifter är enligt skogsbruksplan. Således ingen exakt areal. Den bestäms först i samband med förrättningen hos Lantmäteriet.

Väg

Beroende på vem som köper området behöver vägfrågan och hur man tar sig till området diskuteras.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Använd gärna den aktiva gårdskartan som du finner på hemsidan. Då kan du med hjälp av GPS se var på fastigheten du befinner dig samt få uppgifter från skogsbruksplanen direkt i din smartphone/surfplatta.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter