fbpx

Lantbruk

Skog 41 ha i Karlsarvet Älvdalen

Högsta bud

1 350 000 kr

Prisidé: 1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 28 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Här kan du kombinera dina intressen och lämpar sig för dig som vill investera i skog eller jaga på riktigt stora marker. Skogsskifte som sträcker sig från byn vidare över Lövåsen och Barkås. Skifte vid Sälberg, fäbodskifte västerut vid Storåsen, samt en mindre markbit vid Österdalälven. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 41,6 ha, varav ca 36,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 064 m³sk. God växtlighet för området med medelbonitet uppskattad till 4,9 m³sk/ha och år. Skog i alla åldersklasser med tonvikt på skog mellan 40-50 år. Fastigheten har jakträtt i Karlsarvets viltvårdsområde som omfattar ca 2 000 ha. Fastigheten har del i Älvdalens besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt möjlighet till småviltsjakt på besparingens marker om ca 56 000 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN KARLSARVET 26:1

Totalareal
41,6 ha
Skogsmark
36,1 ha
Skogsimpediment
4,7 ha
Inägomark
0,7 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
4 046 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co Fastighetsförmedlings hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co Fastighetsförmedlings hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad av Älvdalens besparingsskog. DSK Skog AB har sedan ajourfört planen samt uppdaterat den i oktober 2023 med en kombination av ny fältinventering och laserskanningsdata. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 41,6 ha, varav ca 36,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 064 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 4,9 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

Föryngringsåtgärder (markberedning och planering) måste vidtas enligt skogsvårdslagen i avdelning 1, 3, 21 och 22, ca 3,4 ha. Möjlighet till bidrag på hela kostnaden från Älvdalens besparingsskog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns ett registrerat fornminne i form av bläsplats (järnframställningsplats) registrerat på fastigheten i avdelning 26. Avdelning 42 berörs av ett område med äldre fäbodlämningar. Inga ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerat enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Karlsarvets viltvårdsområde som omfattar ca 2 000 ha. Kontaktperson ordförande Fredrik Nyberg 070-6755077.
Skogsskiftet längst till väster vid Lustjärnen eller Storåsen ligger inom oregistrerat område, vilket betyder att jakten är enskild för ägaren.

Fastigheten ger även möjlighet till småviltsjakt på Älvdalens Besparingsskog om ca 56 000 ha. Kontaktperson: Jakt och fiskeansvarig Jan Norell 0251- 597473. Se även: www.besparingsskogen.se

Fiske

Fastigheten ligger inom Älvdalens fiskevårdsområde. Föreningen erbjuder fiske i många vatten till jordägare för en låg årsavgift. Läs mer om fiske i området på www.alvdalensfvof.se

Älvdalens besparingsskog

Fastigheten har andel i Älvdalens Besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. röjning, plantering, markberedning och vägunderhåll. För mer info: http://www.besparingsskogen.se/alvdalen/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 28 Nov kl 14:00

Prisidé: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter