fbpx

Lantbruk

Skog 32,6 ha

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 14 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,1 ha
Tomtområde
32,1 ha
Virkesförråd
3 735 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GISLAVED DANHULT 1:8, BJÖRNAKULL 1:4

Om fastigheten

Två sammanhängande skogsfastigheter med sjöläge strax öster om Fegen. Totalt virkesförråd uppgår till ca 3735 m³sk. Inga byggnader. Egen jakträtt

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2020 av AL-skogadata.
Fastigheten består av ett skifte. Köravstånden är normala. Det finns bra skogsbilväg in centralt på fastigheten som kompletteras med basvägar och traktorvägar. Den totala arealen är 32,6 ha varav 32,2 ha är produktiv skogsmark tillkommer 0,2 ha vatten. Virkesförrådet uppgår vid inventeringstillfället till c:a 3 735 m³sk vilket ger ett medelförråd om 116 m³sk/ha.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder på fastigheten. 3,5 ha röjning är föreslaget för utförande under innevarande år av planläggaren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Gränsernas utmärkning är varierande. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jaktbart vilt i området är framförallt vildsvin, älg och sedvanligt småvilt. Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Det finns inga registreringar vid inventeringstillfället som berör fastigheten när det gäller nyckelbiotoper, naturvärden, biotopskydd, naturvårdsavtal, naturreservat, vattentäkter, vattenskyddsområde eller Natura 2000 områden.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrering av fornlämning i fastighetens sydöstra del, en fornlämningslinje i fastighetens östra del samt en kulturlämning även den i fastighetens sydöstra del, se karta och avdelningsbeskrivning. Odlingsspår, främst i form av stenrösen och stengärdesgårdar skall visas hänsyn.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kan komma att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Önskas personlig visning sker det efter överenskommelse med mäklaren, ring och boka tid.

Inteckningar

Fastigheterna besväras ej av någon sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 14 apr

Högstbjudande: 2 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter