Skogsfastighet

Skiften med skog, Ettingbo

Utgångspris

4 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 12 jan kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
75,5 ha
Skogsmark
67,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,6 ha
Inägomark
6,5 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
10 300 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HEBY ETTINGBO 4:1, skifte 6, 9 och 10

Adress

Ettingbo 216 740 46 Östervåla

Om fastigheten

Tre skogsskiften längs samma skogsbilväg, Fågelvägen. Totalt 75,5 ha varav 67,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 10 300 m³sk med övervägande del tallskog. Medelbonitet om 6 m³sk/ha/år. Gallringsbestånd som står på tillväxt och ungskogar med god potential.
Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2011 av Foran. Skogsbruksplanen är ajourhållen med utförda åtgärder och tillväxtberäknad t o m tillväxtsäsongen 2019. Skifte 6, 9 och 10 är utbrutna ur skogsbruksplanen och tillväxtberäknat t o m tillväxtsäsongen 2020. Justering har gjorts av avdelningarna 5, 6 (del av) och 8 på skifte 10 där skördaruppgifterna säger att ca 580 m³sk har tagits ut nu i november 2020. Dessa uttag har justerats för i bifogade utdrag från planen.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 67,5 ha med ett virkesförråd om 10 300 m³sk, varav 400 m³sk är S1-skog.
Medelbonitet på 6 m³sk per ha. Medeltal om 153 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 64 % tall, 24 % gran och 12 % löv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre röjningsbestånd och gallringsbestånd (50-59 år).

Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Av den produktiva skogsmarksarealen är 90,3 % (60,9 ha) frisk, 5,3 % (3,6 ha) fuktig och 4,4 % (3 ha) blöt. Skogsmarken är till största del lättframkomlig terräng och åtkomlig med ett utbyggt vägnät.

På fastigheten är 3 avdelningar, sammanlagt 4,7 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Där fastigheten ansluter till skogsbilvägar har har blå/vita snitzelband hängts upp. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

På skifte 6 finns ca 1 ha åkermark som brukas av säljaren. Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Byggnader

På skifte 6 finns två lador av enklare karaktär. Den södra som är belägen vid åkermarken används till förvaring.

Vägar

Fastigheten har andel i väg. Det finns inga löpande årskostnader utan kostnader för underhåll debiteras vid behov.

Mantal

Fastigheten har 1 401/500 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Fördelning av mantal sker vid lantmäteriförrättningen och efter areal och eventuellt skifteslag.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och jakträtten övergår på ny ägare av fastigheten 2021-07-01. Jakträtterna ingår i ett attraktivt jaktområde med älg, vildsvin, kron- och dovhjort, rådjur, skogsfågel samt hare. Fastigheten ingår i Wåla Älgskötselområde (ca 16 000 ha) med stora sammanhängande skogar. Kronskötselområde är under bildning. Fastigheten ingår vidare i Sjögrändens jaktlag, jaktledare Tomas Andersson, ordförande Magnus Pettesson.

Forn- och kulturlämningar

På de delar av fastigheten som försäljningen gäller finns två övriga kulturhistoriska lämningar (i avdelning 5, skogsbruksplan) registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Inga fornlämningar fanns registrerade. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/
Enligt skogsbruksplanen finns det även en kulturlämning i avdelning 8.

Naturvärden

På de delar av fastigheten som försäljningen gäller finns tre nyckelbiotoper registreade. Avdelning 7 och 14 är påverkade, de är avsatta som NO-områden i skogsbruksplanen. I avdelning 8 finns en sumpskog registrerad. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Delförsäljning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området bedöms kunna bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljaren för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet så ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Då det är del av fastighet som försäljs kommer inga inteckningar att medfölja.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 12 jan kl 13:00

Utgångspris: 4 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter