Skogsfastighet

Eget strandläge längs Russfjärden

Utgångspris

1 495 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,6 ha
Skogsmark
18,4 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
1 474 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TULLINGSÅS 7:46 och 7:47, del av

Adress

Harbäcken 335 83392 Strömsund

Om fastigheten

Har du alltid drömt om eget strandläge? Nu har du tillfället att förvärva två skogsfastigheter med goda utvecklingsmöjligheter som är vackert belägna med lång strandlinje mellan Russfjärden och väg E45 och i direkt närhet till centrala Strömsund. Fastigheternas totala landareal uppgår till ca 20 ha. Bud kan läggas på båda fastigheterna eller var och en för sig.

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

">

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 18,4 ha med ett virkesförråd om 1 474 m³sk varav 354m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av röjning på fastigheten.
Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arrende/nyttjanderätter

Lugnets båtklubb har ett skriftligt arrendeavtal på en mindre del av fastigheten. Avtalet är underskrivet 1991-12-01 och gäller därefter under 40 år framåt. För en kopia av avtalet kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns en byggnad på ofri grund som ägs av båtklubben som har arrendet.

Bryggor

På fastigheten finns två äldre bryggor som närliggande fastigheter har rätt att nyttja, samt även rätt att nyttja väg fram.
Handlingar gällande detta finns hos ansvarig fastighetsmäklare.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper enligt skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn/kulturlämningar enligt skogsbruksplanen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser fastigheten Strömsund Tullingsås 7:46 och 7:47 med undantag av markområde. Tre tomter är under avstyckning från fastigheten och av säljaren redan sålda. Säljaren har skickat in ansökan om avstyckning till Lantmäteriet och köparna till tomterna som styckas av står för samtliga lantmäterikostnader gällande avstyckningarna.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Tillträde

Tillträde i samband med lantmäteriförrättningens avslutande.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter