fbpx

Lantbruk

SIKTEMÖLLAN

Högstbjudande

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 15 jun kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,9 ha
Skogsmark
25,2 ha
Inägomark
15,6 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,9 ha
Vatten
0,8 ha
Virkesförråd
4 848 m3sk
Boyta
190 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄSSLEHOLM SIKTEMÖLLAN 2:1

Adress

Siktemöllan 4366 28191 Hässleholm

Om fastigheten

Nu erbjuds ett sällsynt tillfälle att förvärva välbevarade Siktemöllan som funnits i samma familjs ägo i 100 år. I övergångsbygden mellan slätt och skog i ett landskap präglat av kulturhistorisk utveckling från förhistorisk tid till nutid ligger Siktemöllan mjukt inbäddad med Almaån flytandes längs fastighetens västra gräns. I den kuperade terrängen finns i området en småskalig ägostruktur med bland annat stengärdesgårdar, fägator och odlingsrösen. Almaåns dalgång med dess goda förutsättningar för fångst, transport och odling togs tidigt i anspråk redan under förhistorisk tid, vilket bland annat de många stensättningarna från järnåldern visar och sedan medeltiden har vattenkraften utnyttjats för kvarndrift.

Siktemöllan med sina höga naturvärden omfattar ca 43 ha fördelat på ca 25 ha skog, ca 10 ha åkermark och ca 6 ha betesmark. Skogsmarken har ett bedömt virkesförråd om 4 848 m3sk och medelbonitet om 6,7 m3sk. Fastigheten är väl sammanhängande med betesmarken invid gårdscentrum. Det äldre välbevarade gårdscentrumet utgörs av en unik mangårdsbyggnad, stall, loge, garage samt förråd. Egen jakt- och fiskerätt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

3D-foto

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Unik och gedigen byggnad uppförd 1800 enligt taxeringen men troligtvis tidigare än så i 2,5 plan med en boyta om ca 190 kvm enligt taxeringen. Anlagd trädgård med grusgångar, stenmurar, buskar och fruktträd.

Murad stomme med tegelfasad. Tak belagt med tegel (omlagt på nordvästra sidan). Kopplade tvåglasfönster och enstaka fönster med enkelglas. Vattenburen uppvärmning med pelletspanna. Enskilt vatten från grävd brunn. Enskilt avlopp med föreläggande om att anlägga nytt.

Planlösningen fördelar sig på huvudentré i markplan genom inglasad veranda, kök, vardagsrum, sovrum och badrum på nedre plan. Dubbla kakelugnar. Med största sannolikhet gömmer sig rustika trägolv under mattorna. Kök utrustat med spishäll, ugn, fläkt, diskmaskin, kyl och frys. Äldre badrum med med våtrumsmatta, toalett, tvättställ, dusch och tvättmaskin. Det övre planet är delvis inrett med hall och två sovrum, resterande del oinredd vind med möjligheter att inredda till en supermysig våning med takfönster, kattvindsfönster, vinklar, vrår och prång.

Källare under hela byggnaden varav hälften är i suterräng med fullstora fönster och entré från gårdsplanen. Uppdelat på före detta kök med spiskåpa, förråd och matkällare.

Stall, loge, garage

Flera äldre sedvanliga ekonomibyggnader så som stall, loge, garage, förråd. Uppförda i trä eller murade, i behov av översyn.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021-05-27 av Oskar Nilsson, Sydved. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 25,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om 4 848 m3sk vilket ger ett medeltal om 192 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 901 m³sk. Trädslagsfördelningen är 37 % ek, 20 % gran, 12 % avenbok, 12 % björk, 6 % löv, 5 % tall, 5 % asp och 3 % bok. Medelboniteten är beräknad till 6,7 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 151 m³sk. Skogen hyser stora naturvärden kopplade till ädellövskogen som till stora delar är ekdominerande med potential att producera ektimmer med hög kvalitet.

Skogsvård

Föreslagna skogsvårdsåtgärder är hjälpplantering av 1,1 ha samt röjning av 0,2 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Norra Sandby jaktlags älgskötselområde som jagar på ca 850 ha.

Viltvatten

Det finns ett viltvatten om ca 0,8 ha beläget i fastighetens sydöstra del, avdelning 22 i skogsbruksplanen.

Fiske

Fastigheten har ca 800 m gräns i Almaån som är en av Skånes finaste vattendrag och hyser en mycket intressant och artrik fiskfauna med goda bestånd av de flesta strömlevande fiskarter. Fastigheten har fiskerätt genom delaktighet i Almaåns mellersta fiskevårdsområde som sträcker sig från Brittedals kraftverk nedströms till gränsen mellan Sandby och Gumlösa. De vanligaste fiskarna att fånga i ån är aborre, gädda, mört och löja, men det finns även öring, lake, sutare, karp, färna, lax med mera. I ån finns även signalkräfta. Som fastighetsägare löser man fiskebevis för 100 kr och det gäller i 5 år. Kontaktperson är ordförande: Martin Jönsson 0706-33 70 10. Föreningen säljer fiskekort samt bidrar med pengar till diverse projekt.

Åkermark

Åkermark om totalt ca 10 ha, klass 6 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. Ca 10 ha av åkermarken är stödberättigad. Åkermarken är täckdikad och ingår i dikningsföretag. I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den stödberättigade åkerarealen.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i Sandby-Siktemöllans dikningsföretag (andel 41,757 %).

Betesmark

Ca 5,73 ha stödberättigad betesmark i direkt anslutning till gårdscentrum. I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den stödberättigade betesarealen.
Betesmarken har de senaste åren betats av får och dessförinnan av hästar genom en muntlig överenskommelse år för år.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter för stödberättigad areal vilka kommer att överföras till köparen. Totalt ca 15,73 ha i gårdsstöd varav åkermark ca 10 ha och betesmark ca 5,73 ha.

Arrende/nyttjanderätter

10 ha åkermark är utarrenderad till 2021-12-31 och därefter tillgänglig för köparen.

Naturvärden

Det finns ett 50-årigt naturvårdsavtal från 2007 som omfattar ett område om ca 7,6 ha varav produktiv skogsmark 5,8 ha, avdelning 2 i skogsbruksplanen. Syftet är att bevara och utveckla natur- och kulturvärdena i anslutning till Almaån, biotopskategori - kantzon, korridor, bäck, ravin. Området är avsatt som NS i skogsbruksplanen. Åtgärder i området ska ske i samråd med Skogsvårdsstyrelsen. Naturvårdsavtal är ett frivilligt ingånget avtal mellan markägaren och staten för att skydda områden med höga naturvärden. I avtalet finns överenskommet hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas bland annat genom naturvårdande skötsel. 3,2 ha av området är även klassat som naturvärde, biotoptyp lövskog, viktigt för den biologiska mångfalden, men som ej uppfyller kraven för en nyckelbiotop. Området kan utvecklas till nyckelbiotop, en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora och fauna och som har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Det finns ett område om ca 1,2 ha med sumpskog av typen kärrskog bevuxen med blandskog av löv och barr, avdelning 14 i skogsbruksplanen (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Det finns ytterligare ett område klassat som naturvärde om ca 1,1 ha med ädellövsskog, avdelning 10 i skogsbruksplanen (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Strandskydd

Fastigheten berörs av utökat strandskydd, se karta. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Kontakta Hässleholms kommun om du vill veta mer om strandskyddet som berör fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns forn- och kulturlämningar däribland fornåkrar, stenrösen och stengärdesgårdar (källa: SeSverige och Fornsök).

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2020 fördelades på elförbrukning 7 102 kWh, uppskattad pelletsförbrukning ca 10 pallar, gårdsförsäkring 10 300 kr, avlopp (slamtömning) 1 415 kr, renhållning 2 977 kr.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Städning och lös egendom

Fastigheten överlåts utan städning och med kvarvarande lös egendom.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Möjligt till snabbt tillträde.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 170 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 15 jun kl 09:00

Högstbjudande: 7 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter