Lantbruk

Samhällsnära mark, Väse

Högstbjudande

9 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,1 ha
Skogsmark
32,2 ha
Inägomark
13,4 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
1,4 ha
Virkesförråd
4 595 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av KARLSTAD VÄSE PRÄSTGÅRD 1:11

Adress

Väse samhälle 65596 Väse

Om fastigheten

Intill Väse samhälle, mitt emellan Karlstad och Kristinehamn vid E:18, försäljs ett markområde om ca 48 hektar som idag utgörs av skogs- och åkermark. Det goda läget i direkt kontakt med infrastruktur och befintlig samhällsbebyggelse gör marken lämplig för framtida etablering av verksamhet och eventuellt bostadsbyggande. Försäljningen avser del av fastighet. Välkommen till Väse, ”en stadsnära landsbygd”.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Delförsäljning/Fastighetsbildning

Markområdet som säljs är en del av fastigheten Karlstad Väse Prästgård 1:11. Området har tillräcklig produktionsförmåga och storlek för att bilda egen fastighet genom avstyckning. Detta innebär att det finns möjlighet att förvärva såväl för köpare som sedan tidigare inte har skogsfastighet som för köpare som vill fastighetsreglera till tidigare ägd fastighet i området.

Beroende på vem som blir köpare och hur denne vill ha det kommer försäljningen antingen ske som överenskommelse om fastighetsreglering mellan frånträdande och tillträdande fastighets ägare alternativt genom ett köp enligt jordabalkens regler med traditionellt köpekontrakt där det är styckningslotten som försäljs.
I båda fallen är tillträde möjligt först sedan lantmäteriet handlagt ärendet och beslut vunnit laga kraft.
Lantmäterikostnad för fastighetsreglering bekostas av parterna med hälften vardera då det påverkar båda inblandade fastigheter. Vid ett köp av styckningslott som bildar ny fastighet står säljaren lantmäterikostnaden.

Byggvision Väse

Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med kommunledningskontoret i Karlstads kommun har identifierat Väse samhälle som ett område lämpligt för utveckling av såväl bostadsbebyggelse som för näringsverksamheter. Materialet har fått namnet "Byggvision Väse" och ska kunna utgöra underlag för kommande översiktsplanering för framtida landsbygdsutveckling.
Som utvecklingsbara tillgångar lyfts det utmärkta läget för nybyggnation av bostäder intill befintliga tätorten med närhet till tågstation och busshållplats samt redan etablerat VA-nät. Områden intill E:18 nämns ha stor potential att utvecklas för näringsverksamhet med goda skyltlägen och närheten till infrastruktur, logistik och service.
Projektet "tåg i tid" med nytt mötesspår och planskild korsning kommer även det ge bättre möjligheter för utvecklingen av centrala Väse.
Samhället har en strategiskt bra placering mitt emellan Karlstad och Kristinehamn med goda kommunikationsmöjligheter, med tåg tar man sig på 15 minuter till centralstationen i Karlstad exempelvis. Här finns låg- och mellanstadieskola från förskoleklass till årskurs 6, förskoleverksamhet, servicehus med äldreboende mm. Karlstad el- och stadsnät har fiberledningar inom tätorten.
Läget vid Vänern med mindre än en kilometer till vattnet bidrar starkt till samhällets trevnad och så gör också den omkringliggande landsbygden med varierat jordbrukslandskap.

För ytterligare information om bygden och verksamheter på orten, besök gärna intresseorganisationen "Väse Framtids" hemsida. vaseframtid.se
Se även bilagt dokument "Byggvision Väse".

Bygglov

Öster om Karsvallagatan finns fem stycken tomter som ligger inom detaljplanerat område och som idag är obebyggda. Övrig mark ligger utanför detaljplanerat område.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Vid juridisk persons förvärv (exempelvis aktiebolag) krävs förvärvstillstånd.

Planer, bestämmelser mm

I anslutning till Väse samhälle berörs markområdet till viss del av Stadsplan, "Lund 1:20 Karsvalla 6:1 Mfl." Aktbeteckning: 1780k-805/1981.
Se bilaga.

Skogsuppgifter

För fastighetsdelen finns en nyupprättad skogsbruksplan, fältarbetet är utfört 2020-11-29. Planläggare Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken som nu bjuds ut till försäljning 32,2 ha med ett totalt virkesförråd om 4 595 m³sk varav 1 768 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är 7,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 143 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 143 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 25% är gran, 28% tall samt 47% löv. Åldersklassfördelning med övervikt mot ung- och medelålders skog. Avverkningsförslag under planperioden (2021-2030) är totalt 2 590 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 769 m³sk samt gallring 821 m³sk.

Skogsvård

Väl utförd skogsvård där röjning och plantering utförts enligt plan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen utgör 13,4 hektar åkermark. I jordbruksverkets blockdatabas är registrerad areal 12,38 hektar fördelat på 4 st block klassade som åkermark.

Forn- och kulturlämningar

Området berörs av en registrerad fornlämning. Denna är belägen inom skogsbruksplanens Avd. 23 och avser en Torplämning. RAÄ-nummer: Väse 319:1.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal finns registrerade på fastighetsdelen.
(Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Karsvalla-Lund älgjaktsområde där gemensam älgjakt bedrivs. Området inbegrips i sin tur inom Ölmans älgskötselområde tillika Kronskötselområde, kronhjort jagas dock inte gemensamt. Småvilt- och Kronviltsjakt bedrivs på egen fastighet.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand.

Tillträde

Tillträde kan ske så snart överenskommen lantmäteriförrättning vunnit laga kraft samt under förutsättning att full likvid erlagts. Då fastigheten ligger i Karlstad kommun är det kommunens Lantmäteri som handlägger ärendet. Här är för närvarande normalt en handläggningstid på ca 6-8 månader.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter