Skogsfastighet

Rydöbruk 1290 ha bolagsskog

Försäljningssätt

Bud senast tis 24 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
1 293,0 ha
Skogsmark
1 060,9 ha
Myr/kärr/mosse
211,6 ha
Inägomark
2,7 ha
Väg och kraftledning
6,2 ha
Övrigmark
9,5 ha
Vatten
2,1 ha
Virkesförråd
146 800 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Rydöbruk

Om fastigheten

Bolagsskog i Halland med god åldersstruktur och en medelbonitet på 8,3 m³sk/ha och år. Totalt 1290,9 ha, varav 1060,9 ha produktiv skogsmark. Barrandelen uppgår till 92 %. Virkesförråd inklusive årets tillväxt uppgår till ca 153 500 m³sk med en nuvarande årlig ökning på 4,3 %. Bra vägnät.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Ingående fastighet/fastigheter:

Hylte Gammalsbo 1:11
Hylte Hästhult 3:10
Hylte Hästhult 3:11
Hylte Hästhult 3:13
Hylte Högseryd 1:26
Hylte Högseryd 1:29
Hylte Jakobsbo 1:13
Hylte Kambo 1:18
Hylte Lahult 1:38
Hylte Mårenäs 1:5
Hylte Rydö 1:28
Hylte Rydö 1:3
Hylte Rydö 3:25
Hylte Segelsbo 1:15
Hylte Torups-Borgen 1:3, del av.
Hylte Torups-Hästerås 1:29
Hylte Veka 1:3
Hylte Våcknared 1:2, del av.
Hylte Våcknared 1:25
Hylte Västra Åkralt 1:35
Hylte Övregård 1:34, del av.

Bolagsaffär

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Halland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i ett nybildat bolag. Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av fastigheterna genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Vid aktieöverlåtelse kommer bolaget att äga fastigheterna, vilka förvärvas från nuvarande ägaren Stora Enso Skog och Mark AB mot revers.

Samtliga aktier i bolaget kommer att överlåtas till marknadsvärdet av egendomen och kassa med avdrag för reversskuld. Vid förvärvstidpunkten reglerar köparen skulden till Stora Enso Skog och Mark AB.

Kassan i bolaget kommer att vara obetydlig. Skulden till Stora Enso Skog och Mark AB kommer att motsvara det skattemässiga ingångsvärdet för egendomen.

Köparens bud avser således marknadsvärdet av aktierna i skuldfritt bolag.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns vägbeskrivning till fastigheterna.

En interaktiv gårdskarta finns på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad under mars 2020 av Foran Forest AB. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad med tillväxtsäsongen 2020 samt justerad med utförda åtgärder.

Objektet består av tjugo registerfastigheter. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 1060,9 ha med ett virkesförråd om 153 500 m³sk, varav 79 500 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medeltal om 145 m³sk per ha och medelbonitet på 8,3 m³sk per ha. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolym är 64 % gran, 28 % tall och 8 % löv.

Av den produktiva skogsmarksarealen är 64 % (679,1 ha) frisk, 33 % (349,6 ha) fuktig och 3 % (31,7 ha) blöt. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig. Skogsmarken har god tillgänglighet via ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 5,8 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård skötsel, syftande till att bibehålla och nyskapa naturvärden) och 89,9 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orörd, syftande till bevarande av naturvärden). Det motsvarar 9 % av den produktiva skogsmarken. 6,3 ha är föreslagna som PF/K (kombinerade mål, både produktion och miljö).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder i form av markberedning eller plantering.

I planens första period är 155,7 ha föreslaget för röjning, sammanlagt 128,6 ha för lövröjning och 1,5 ha, där röjning före gallring är föreslaget.
Totalt 15,9 ha är föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver den begränsning som anges i skogsvårdsförordningen att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Förvaltningstjänst

Säljaren har genom samarbetspartners möjlighet att erbjuda en förvaltningstjänst. Ett förvaltningsavtal kan därvid innefatta en helhetslösning för köparen med allt från planering och skogsvård till avverkning och redovisning med målet att optimera värdet på egendomen genom en välskött skog och stabil avkastning.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheterna. Ett externt konsultbolag har på uppdrag av säljaren genomfört en översiktlig granskning av möjligheterna för vindkraft på egendomen. Då området Rydö Bruk inte ligger inom ett utredningsområde i kommunens slutgiltiga förslag till vindbruksplan får möjligheterna för vindkraftsetablering anses som låga.

Se ytterligare information om vindkraft i datarummet.

Jakt

Jakten på fastigheterna är upplåten på fem olika upplåtelser.

Nuvarande jaktupplåtelse upphör 2021-06-30. Jakten är därefter tillgänglig för ny ägare. Inga av nuvarande nyttjanderättshavare av jakt har meddelat att de inte önskar att fortsätta. Ny ägare bedöms därför kunna välja om avtalet ska förnyas, omförhandlas eller upphöra. Gällande avtal finns i datarummet. Alla arealangivelser i jaktavtalen är ungefärliga.

Årlig ersättning för upplåtelserna uppräknas med index. Senaste ersättningen motsvarar ca 120 SEK/ha och år.

Byggnader

Avdelning 1002, sydöst om vägen finns en byggnad i dåligt skick, säljaren har avtalat om rivning av byggnaden, se mer under lantmäteriförrättningar.

Fiske

Hylte Gammalsbo 1:11 och Hylte Lahult 1:38 ingår i Sandsjöns Fiskevårdsområde.

Upplåtelser

Upplåtelse för en unik typ av småskalig torvtäkt i Sandhultsmossen. Upplåtelsen löper till 2023-01-01 med rätt till förlängning till 2048-01-01. Den årliga brytningen har hittills varit i mycket liten skala. Den årliga ersättningen för upplåtelsen uppräknas med index. Senaste ersättningen för upplåtelserna var 63 505 kr inklusive moms.

På området finns två upplåtelser för kommunikationsanläggning/mast. Den årliga ersättningen för upplåtelserna uppräknas med index. Senaste ersättningen var totalt 20 902 kr.

Lantmäteriförrättningar

Några områden som säljaren äger i närheten av fabriken och samhället Rydöbruk ingår inte i försäljningen. Områdena utgör delar av fastigheterna Hylte Övregård 1:34, undantaget ca 71 ha vid fabriken, del av Hylte Torups-Borgen 1:3, undantaget ca 0,5 ha i anslutning till bebyggelse samt del av Hylte Våcknared 1:2, undantaget två områden i anslutning till bebyggelse på ca 3 ha totalt. Mindre förändringar kan bli aktuella i den slutliga fastighetsbildningen. De undantagna områdena är inte med på de kartor som presenteras i prospektet. Berörda områden är heller inte med i skogsbruksplanen.

Utrivning av anläggningsdelar hörande till gamla Rydö kraftverk pågår. Statskraft har en nyttjanderätt till området under den tid arbetet pågår. På den del av fastigheten Hylte Övregård 1:34 som ingår i försäljningen kommer arbetet framförallt bestå i att fylla igen den kanal som går över fastigheten (mellan avdelning 1001 och 1002, skogskartan). Statkraft kommer också på säljarens bekostnad ombesörja rivning av den byggnad som ligger på avdelning 1002, sydöst om vägen. Byggnad är i mycket dåligt skick.

Miljöområde

Registrerade område där eventuell förorenad mark kan finnas.

Idnr:106137, objekt Gammalsbos AFA .
Fastighet Hylte Gammalsbo 1:11.

Länsstyrelsen har noterat en kommunal avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggnadsavfall, på fastigheten Hylte Gammalsbo 1:11, omfattande ca 2 ha (avdelning 1111 på skogskartan). Deponin har enligt uppgift varit i drift sedan slutet av 1940-talet. Enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) har deponin riskklass 1 (högsta riskklassningen mycket stor risk). En riskklass visar inte om ett område är förorenat eller inte. För att konstatera om ett område är förorenat krävs en faktisk provtagning. Någon provtagning enligt MIFO är ej noterat för området. Verksamheten avslutades 1991.

Idnr: 106185, objekt Rydöbruks AFA/Äldre idnr: F1315-0063 Rydöbruk AFA (A)
Fastighet Hylte Övregård 1:34.

Länsstyrelsen har noterat en kommunal avfallsdeponi för hushålls-, trädgårds-, byggnads- och industriavfall samt muddermassor, på fastigheten Hylte Övregård 1:34, omfattande ca 3 000 kvm (avdelning 961 på skogskartan), väster om Skärkeån. Enligt MIFO har deponin riskklass 2 (hög risk). För att konstatera om ett område är förorenat krävs en faktisk provtagning. Någon provtagning enligt MIFO är ej noterat för området. Verksamheten avslutades 1960.

Naturvärden

På fastigheterna finns det två nyckelbiotoper (avdelningarna 1101 och 1129) samt flera sumpskogar registrerade vid kontrolltillfället. Ett område av nyckelbiotopsklass är registrerat av Stora Enso (avdelning 1370). Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Certifiering

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns nio fornlämningar, åtta övriga kulturhistoriska lämningar samt flera möjliga fornlämningar registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. De fornlämningar som finns är stensättning (avdelningarna 1008 och 1012), röse (avdelningar 1008 och 1012), gravfält (avdelning 1078), lägenhetsbebyggelse (avdelning 936) och fossila åkrar (avdelningar 936 och 967). Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Fastigheterna är samintecknade med andra fastigheter ingående i andra budområden. Penninginteckningarna på 18 216 536 kr kommer att följa detta budområde och ska tas bort i fastigheter ingående i andra budområden.

Inteckningarna är obelånade och tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Taxeringsvärden

Taxeringsvärden kan inte anges då de ingår i en större taxeringsenhet eller inte är relevanta.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier (i skuldfritt bolag) behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget, eftersom bolaget som förvärvas ansvarar för att förvärvstillstånd söks. Säljaren kommer att ombesörja förvärvstillstånd för bolaget i samband med att bolag med önskat fastighetsinnehav bildas.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Besiktnings- och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka bolaget och fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan vara behäftad med viss osäkerhet. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Älgjakten startar den 12 okt. Den första veckan brukar jakt bedrivas även på vardagar. Vi ber er därför att undvika inventering i fält mellan den 12 - 18 oktober med hänsyn till pågående jakt och att även fortsättningsvis under hösten vara uppmärksamma och respektera skyltning om pågående jakt.

Budgivning

Området Rydöbruk är ett av de nio områden som är till försäljning av Stora Enso. Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden.

Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Lämnat bud avser bud på aktier i skuldfritt bolag. Om lämnat bud inte skall avse en bolagsaffär utan ett rent fastighetsköp enligt jordabalken skall det särskilt anges.

Bud på aktierna kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte att vara bundna av bud eller accept förrän avtal på affären undertecknats av båda parter.

Bud ska vara skriftligt. Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 24 november 2020. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Martin Haraldsson, på e-post: martin.haraldsson@ludvig.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor i datarummets frågefunktion eller till ansvarig mäklare Martin Haraldsson eller biträdande mäklare Jan Bertholdsson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter