fbpx

Lantbruk

Rismatsgården i norra Leksand

Utgångspris

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Anmäl intresse

Om fastigheten

Ett lantligt boende nära Leksandsnoret för dig som letar efter ett nytt hem med ljusa rymliga rum och närhet till naturen!
Denna avstyckade gård har en gång i tiden rymt en bondgård med generationsboende och djurhållning inom samma gårdstun, och efter stora renoveringar har ladugården byggts om till ett stort bostadshus med ateljékänsla.
Gården omfattar ca 2,5 ha mark i anslutning till gården med lite jordbruksmark för odling eller mindre djurhållning samt en skogsdunge som ger möjlighet att hugga egen ved för trivseleldning kalla vinterdagar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LEKSAND RISA 4:2

Adress

Risa byväg 3 79390 Leksand

Totalareal
2,6 ha
Tomtområde
2,6 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Områdesbeskrivning

Byn Risa är belägen i den nordöstra delen av Leksands kommun. Byn genomskärs av landsvägen mellan Torrberg i väster och Sör Lindberg i nordöst. Risa ligger högt i terrängen och erbjuder bitvis storslagna utblickar mot de kuperade och skogsrika landskapen i Leksands socken västerut. Öster om byn finns Risberget.

(Källa: Kulturmiljöer i Leksands kommun) Se länk nedan. (www.leksand.se)

Rismatsgården

Gårdens samtliga byggnader, både bostadshus och ekonomibyggnader, har sammanlänkats så att gårdstunet är helt slutet mot de tre sidor som är kringbyggda.
Flera renoveringar är genomförda, men inte alla färdigställda. Större delen av byggnaderna har ny fasad, utbytta fönster, renoverad grund och omlagt eller nytt tak.

Äldre ladugårdsdel: ombyggd, till bostadsdel i två plan, mellan ca 2003 och 2006.
Grund: gjuten platta..
Stomme: delvis murad och delvis i trä med överbyggnad av trä och träbjälklag.
Tak: tegel
Fönster: huvudsakligen 2-glas kopplade
Uppvärmning med vattenburet system, ytjordvärme med värmepump.
Det finns en öppen spis i vardagsrummet, en kamin på övervåningen samt en bakugn och vedspis i köket. En besiktning/röktrycksprovningar har gjorts utav Bramstedts Skorstensfejeri inför försäljningen och skorsten samt alla eldstäder skall vara i funktion. Se besiktningsprotokoll på hemsidan.
Vatten: enskilt från egen djupborrad brunn. Okänd kvalitet, ej provtaget. Pump ej fungerande.
Avlopp: Enskilt avlopp. Enligt uppgift från kommunen skall det finnas en slamavskiljare på minst 2 kbm samt en infiltrationsanläggning från 2003. En inventering gjordes av kommunen 2014 utan anmärkning. Avloppet har inte nyttjats sedan 2018. Okänt skick idag.
Nedre planet rymmer hall och grovingång, ett stort vardagsrum med ljusinsläpp från stora fönster och en öppen spis, kök samt badrum med toalett, handfat, dusch tvättmaskin tvättmaskin. Golvbeläggning av klinker med golvvärme.
På det övre planet ligger ett stort rum med en vedeldad kamin. Balkong och en ej färdigställd toalett. Perspektivfönster på gaveln.

Äldre bostadsdel i två plan: byggnad med timmerstomme på torpargrund och stående träpanel. Lertegeltak. Rymmer hall, kök med äldre standard och sovrum/kammare. Renoveringsbehov.
Gammelstuga: Ett rum och kök samt vindsplan. Gammal vedspis och bakugn finns bevarat. Stort renoveringsbehov.
Mellan bostadsdelarna är renovering och upprustning påbörjad.

Gårdens bedöms enligt Leksands kommuns kulturmiljöprogram ha värdefulla kulturvärden. Gården omnämns på flera ställen med flera olika värden, som exempelvis knuttimrade hus, kringbyggdhet och gårdar med sen 1800-talskaraktär.
Kulturmiljöprogrammet är översiktligt och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun. Vid exempelvis bygglovsärenden gör kommunen en prövning mellan olika allmänna och enskilda intressen. (Källa: Kulturmiljöer i Leksands kommun) Se länk nedan. (www.leksand.se)

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetskarta: 2,58 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 2,7 ha

Fastigheten har precis nybildats genom avstyckning varför den gamla beteckningen Risa 4:1 står på kartbilderna i fastighetsbeskrivningen.

Skog och inägomark

Det finns en skogsbruksplan upprättad med fältinventering i november 2020 av Foran Forest AB, tillväxt uppräknad till och med 2022. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 0,8 ha med ett virkesförråd om ca 220 m³sk, varav allt är äldre avverkningsbar skog . Trädslagsblandning 10 % tall, 55 % gran, 35 % löv. Beräknad medelbonitet 7,5 m³sk/ha/år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jordbruksmarken omfattar 1,5 ha enligt skogsbruksplanen. Tillfredställande dränerad och normal produktionsförmåga enligt taxerad uppgift.
​Jordbruksmarken är upplåten enligt muntlig överenskommelse om nyttjanderätt till en granne som sköter markerna.

Naturvärden samt forn- och kulturminnen

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade av Skogsstyrelsen på fastigheten vid kontrolltillfället.
Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Det finns inte heller några registrerade fornminnen eller andra kulturhistoriska lämningar på fastigheten enligt kontroll på riksantikvarieämbetes sida Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av två servitut till förmån för fastigheten Övermo 3:25 varav ett avser en optokabel och ett avser en kraftledning som går över fastigheten.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har andel i Leksand Risa GA:1 (218) avseende byvägen som förvaltas av Risa-Lindåker samfällighetsförening.

Energideklaration

Energideklaration är utförd.
Energiprestanda: 112 kWh/m²/år
Energiklass: D
Besiktningsman: Lars Norström, OBM-Gruppen

Fullständigt protokoll finns på hemsidan. // Länk till fullständigt protokoll längre ner.

Inteckningar

Fastighetens säljs fri från lån och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten är inte besiktigad. En köpare får, om denne så önskar, på egen bekostnad genomföra en besiktning av fastigheten, antingen innan anbudsstopp alternativt när man vunnit budgivningen men innan man undertecknat ett bindande köpekontrakt.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent. Anmälan krävs.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på vår hemsida, www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält
via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Fastighetsbeskrivining

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Taxeringsuppgifter

Fastigheten är nybildad och har inte hunnit få ett eget taxeringsvärde ännu.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Friskrivningsklausul

Fastigheten säljs i befintligt skick. I köpekontraktet kommer det att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Utgångspris: 1 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter