Skogsfastighet

Riktigt trevlig och virkesrik obebyggd skogsfastighet om ca 29,2 ha

Högstbjudande

3 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 24 aug, kl 21:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,2 ha
Skogsmark
28,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
6 559 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MARKARYD FÄGERHULT 2:17, del av

Om fastigheten

Riktigt trevlig och virkesrik obebyggd skogsfastighet om ca 29,2 ha varav produktiv skogsmark om ca 28,6 ha. Välskött fastighet som ligger lättillgängligt i Fägerhult strax norr om Markaryd. Bedömt virkesförråd om 6 559 m3sk och samtidigt med en god bonitet om 7,5 m3sk. Egen jakträtt. Försäljningen gäller del av fastighet och tillträde kan ske först när förrättningen är klar vilket preliminärt beräknas till början av november 2020.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-06-16 av Victor Lind, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 29,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om 6 559 m3sk vilket ger ett medeltal om 229 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 2 976 m³sk. Trädslagsfördelningen är 62 % gran, 16 % tall, 14 % björk, 3 % ek, 3 % löv och 2 % bok. Medelboniteten är beräknad till 7,5 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 178 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten av lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av återväxtvård om totalt 4,5 ha. Under planperioden finns behov av röjning, gallring och föryngringsavverkning. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga eventuella lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är för närvarande upplåten och tillfaller köparen på tillträdesdagen eller som tidigast 2020-11-01.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning/klyvning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren har ansökt om fastighetsbildning vilken preliminärt bedöms vara klar i början av november 2020 och därefter kan fastigheten tillträdas. Säljaren står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter