fbpx

Produktiv skogsfastighet i Gagnef

Utgångspris

2 000 000 kr

Visning

  • ​Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Talldominerad och lättillgänglig skogsfastighet på tillväxt. Totalt ca 34 ha produktiv skogsmark fördelat på fyra skiften spridda i Gagnefs kommun. Virkesförråd ca 3 700 m3sk. Beräknad bonitet 5,2 m³sk/ha och år.

Det större skiftet ligger norr om Skogen i Djurås, ett av de mindre skiftena ligger ett vid Gimmen, ett vid Bästen och ett i Tansen.

Jakt i viltvårdsområde.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GAGNEF SKOGEN 2:17

Totalareal
35,9 ha
Skogsmark
34,5 ha
Myr/kärr/mosse
1,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
3 778 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 35,93 ha.
Enligt fastighetsregistret: 35,8997 ha.
Enligt skogsbruksplan: 35,9 ha.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan är upprättas i augusti 2020 genom Moelven. Tillväxt framskriven till och med 2022 i programmet PC Skog. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken ca 34,5 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 3 778 m³sk. Medeltal 110 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 84 % tall, 9 % gran och 7 % löv. Beräknad medelbonitet 5,2 m³sk/ha/år. Fastigheten är dominerad av ung- och medelålders skog med god löpande tillväxt under de kommande tio åren.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Natur- och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor och RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

2,4 ha (7 %) av den produktiva arealen har fått målsättningen naturvård och 2,2 ha (6,4 %) av den produktiva
arealen har målklassen produktion med förstärkt hänsyn i Skogsbruksplanen.

De kulturvärden som påträffats vid planläggningen är några kolbottnar vilka har markerats i kartan. Fler kulturlämningar kan förväntas att finnas och bör märkas ut när de påträffas för att inte riskera att skadas vid skogsbruk.

Jakt

Skiftet vid Gimmen och det större skogsskiftet norr om Djurås ligger inom Harbergets Älgskötselområde och Kronskötselområde. Det större skiftet ligger även inom Djurås Östra Viltvårdsområde. Årlig ersättning om ca 800 kr. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget. En jakträtt för varje påbörjad 20 ha.

Skiftet vid Tansen och vid Bästen ligger inom Gagnef-Mockfjärds Södra Älgskötselområde. Skiftet vid Bästen ligger även inom Bästens Viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde. Här finns variationsrikt fiske för både amatörer och proffs. Utbudet av fiskevatten är imponerande: strida forsar, stora sjöar av fjällkaraktär, trolska små skogstjärnar och småsjöar med både fiske- och badmöjligheter. Artrikedomen är stor. I Gagnef finns ett fiske för alla. Läs mer under länk nedan.

Fastigheten har även andel i bysamfällt fiske i Tansen, Gimmen och Bästen.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i :
Gagnef Djurås Ga:2, som förvaltas av Gimbodarna-Djurås samfällighetsförening.
Gagnef Djurmo Ga:6, förvaltas av Gimmens samfällighetsförening.
Gagnef Gröntuv Ga:8, saknar registrerad förening.

Vägavgift till Gimmenvägarnas vägsamfällighet var 50 kr under 2022.

Fastigheten har även del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av en ledningsrätt för starkström och två officialservitut gällande väg.

Inteckningar

Det finns ett datapantbrev om 1 224 000 kr uttaget. Fastigheten säljs fri från lån och pantbreven överlåtes på köparen vid tillträde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Fastighetsbeskrivning

Bilderna i beskrivningen är exempelbilder.

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Taxeringsvärde

Då vissa delar av fastighet nyligen har styckats av redovisas inget taxeringsvärde, eftersom ingen ny taxering har genomförts.

Underhållröjning av ledningsnät

Under våren kommer underhållsröjning och trädsäkring utföras längs ledningsnätet som går förbi skogsskiftet vid Skogen. Eventuellt berörs lite träd i utkanten av fastigheten. Läs mer om projektet här www.ansjo.se/markagare/55941.b10385-jl10s1_borlange-rattvik

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter