fbpx

Lantbruk

Produktiv skogsfastighet i Djura

Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 22 sep

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
127,2 ha
Tomtområde
127,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LEKSAND DJURA 5:28

Adress

Skog i Djura

Om fastigheten

Större skogsfastighet om ca 126 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 16 500 m³sk. Ett skogsskifte strax söder om Djura. Ett mindre skogsskifte vid Forsbodarna samt ett större skogsskifte vid Sångberget och ett litet, bebyggt skifte vid Sången. Beräknad bonitet 5,7 m³sk/ha och år.
Jakt inom Djura VVO om 6832 ha och fiskerätt inom Leksand-Insjöns FVOF.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag och fastighetskarta: 127,24 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 127,1 ha

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i juni 2021 av DSK Skog AB.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken ca 126 ha. Virkesförråd om ca 16 500 m³sk, varav ca 2 250 m³sk är avverkningsbart.
Medelboniteten är uppskattad till 5,7 m³sk/ha och år. Åldersklassfördelning med huvudsakligen ung- och medelålders skog, ca 80 % av arealen består av skog under 50 år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Egendomens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Fastigheten berörs inte av några registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar.

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Djura Viltvårdsområde (VVO) om 6832 ha, kontaktperson Anders Haglund. Fastigheten har sex jakträtter (en per 20 ha). Säljaren förbehåller sig rätten till att behålla en jakträtt för all framtid vilket kommer att regleras i köpekontraktet.

Läs mer på deras hemsida. Se länk nedan.

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområdesförening (FVOF).

Fiskevårdsområdet omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalälven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken. Omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar. Sträckan av Österdalälven sträcker sig från Skäggnäset vid Nedre Östersfors upp till Siljan.

För fiskerättsägare erbjuds dygns- vecko- och årskort till rabatterat pris. Det medföljer även rätt till kräftfiske i vatten där fiskerätt innehas.
Mer information på hemsidan, se länk längre ner.

Fiskekort genom IFiske.se

Vägar

Fastigheten har del i Leksand-Floda Vägars samfällighetsförening med andelar i N Hissbergsvägen (Leksand Fors GA:1), Sångbergsvägen (Leksand Mjälgen GA:2). Sångenvägen (Leksand Västannor GA:4) och Forsbodvägen (Leksand Djura GA:4). Se bifogad kartbild.

Mer information om samfällighetsföreningen och kontaktpersoner finns på hemsidan, se länk längre ner.

Samfälligheter

Fastigheten har andelar i ett flertal samfälligheter som inte är vidare utreda då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett officialservitut gällande väg för skogstransport fram till skogsbilväg, på skifte 4.

Skifte 4, vid sjön Sången, berörs även av ett inskrivet avtalsservitut som upplåter rätt till väg, båthus och brygga på strandtomten vilket belastar fastigheten och följer med i överlåtelsen. Detta kompletteras med ett bostadsarrende för marken och fritidshuset, som står på ofri mark.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Taxeringsvärde

Typkod 110, obebyggd
Skogsmark; 5 198 000 SEK
Skogsimpediment; 10 000 SEK
Totalt taxeringsvärde; 5 208 000 SEK
Taxeringsvärdet är fastställt 2020

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 775 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 22 sep

Utgångspris: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter