Skogsfastighet

Produktionsskogsfastighet 200 ha

Pris 30 miljoner kr eller bud

30 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 19 maj, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
200,5 ha
Tomtområde
200,5 ha
Virkesförråd
45 142 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSHAMN Persgärde 1:11, Kvallåkra 1:19

Adress

Kvallåkra 37495 Kvallåkra/Persgärde

Om fastigheten

Fastigheterna Kvallåkra 1:19 och Persgärde 1:11 ligger väl samlade till varandra i nästa ett samlat skifte till en areal av ca 200 ha strax nordöst om Karlshamn och utgörs av byggnadsfria renodlade skogsproduktionsenheter med goda markförhållande och god bonitet. Virkesförrådet på ca 45 000 m³sk domineras av homogena grandominerade skogsbestånd i åldrarna 45-65 år, vilka präglats av lång tids skogsförvaltning. Markerna erbjuder goda jaktmöjligheter samt fiske till närliggande sjöar och nås även lätt av det väl utbyggda skogsbilvägnätet.
Pris 30 miljoner kr eller bud senast 19 maj 2020

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2020 av David Ljungkvist. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 195,5 ha med ett virkesförråd om ca 45 142 m³sk och en tillväxt per/år på 1 434 m³sk. Av de totala virkesförrådet ligger de ca 28 711 m³sk i huggningsklasserna S1-S2, alltså avverkningsmogen barrskog. Virkesförrådet domineras av granskog i åldrarna 45-65 år, vilka präglats av lång tids skogsförvaltning. Marken ligger delvis i sluttande terräng med rörligt markvatten och drivningsförhållandena är bra och korta fram till ett välutbyggt skogsbilvägnät. Boniteten är beräknad 9,5 m³sk/ha/år.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Skogsvård

Fastigheten är överlag mycket välskött och är skött med skogsförvaltning under en lång tid. Detta har resulterat i mycket välskötta, virkesrika och homogena skogsbestånd.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 30 september 2020 och återgår därefter till ägaren.

Fiske

Fastigheterna har del i flera angränsande sjöar bl.a. Metesjön, Örsjön, Sandsjön samt flera gyl.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns inga registrerade kultur och fornlämningar. Källa: (SeSverige).

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 87 800 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter