fbpx

Lantbruk

Produktionsskog vid Häggsjön, Nordhallen

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheten som till större delen är brukad sedan tidigare, består av ett skifte med en väl utbyggt vägsystem vilket ger en god tillgänglighet och en lättbrukad skogsenhet.
Området är granskogsdominerat och har en för området hög tillväxt om 3,7 m³sk.

Total areal om 1798 ha varav 1540 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförråd om 121 954 m³sk där 26 205 m³sk återfinns i huggningsklass S1 och 38 706 m³ sk. som G1 och G2.

Förutom de goda möjligheterna till hög virkesproduktion finns även en hög vilttäthet på älg-, björn, hjort- och småvilt. För 2022 var avskjutningen för älg 5,5 älgar/1000ha.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning. Mer om detta finns att läsa i fastighetsinformationen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Område 3 Rudolfhön

Totalareal
1 797,9 ha
Skogsmark
1 540,1 ha
Myr/kärr/mosse
235,5 ha
Väg och kraftledning
22,3 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Affär

Detta är område 3. Rudolfhön av sex delområden. För att se en sammanställning av helheten, se ”Unik rekreations- och produktionsfastighet” Bolagsskog i västra Jämtland.

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Jämtland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i bolag som äger marken eller ingått bindande avtal om att förvärva marken.

Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av marken genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Inteckningar

Fastigheten är fri från lån och inteckningar.

Skogliga beräkningar

På skogsinnehavet har vi på Ludvig & Co gjort beräkningar med SLUs program Heureka för avverkningsprognoser på området. Diagram och tabeller från beräkningarna kommer att finnas i datarummet.

Samfälligheter

Samfälligheter kommer endast medfölja i det fall de direkt berör området detta gäller även fiskesamfälligheter. Lantmäterimyndigheten bedömer hur stor andel som ska följa området vid fastighetsbildningen.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor till mäklarna
Mikael Sillerström, 063-157 122, mikael.sillerstrom@ludvigfast.se
Jan Bertholdsson, 070-676 58 85, jan.bertholdsson@ludvigfast.se
Erika Hellstrand, 023- 939 48, erika.hellstrand@ludvigfast.se

Budgivning

Det är totalt sex områden som är till försäljning av Billeruds mark i västra Jämtland.

Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden. Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Områdena kommer att vara föremål för fastighetsbildning. Beroende på vilket/vilka budalternativ som kommer avseende förvärv av marken kommer det eventuellt bildas ett eller flera nya bolag till vilket/vilka marken överlåts. Åtgärderna som krävs för att tillskapa försäljningsstrukturen ombesörjs och bekostas av säljaren och kommer att påbörjas när det finns en slutlig köpare. Ingåendet av aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt sker när bolaget/bolagen ingått bindande avtal om att förvärva marken, alternativt, om aktierna i nuvarande fastighetsbolag förvärvas, bolaget/bolagen ingått bindande avtal om att överlåta mark som inte ingår i affären. I samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt ska köparen erlägga en handpenning och avtalet kommer att innehålla en återbetalningsklausul i händelse av att fastighetsbildning inte går att genomföra. Avtal kommer att villkoras av att fastighetsbildning sker och tillträde sker när fastighetsbildning har vunnit laga kraft eller vid ett tidigare tillfälle enligt överenskommelse.

Budgivarens bud på aktierna avser marknadsvärdet av aktier i skuldfritt bolag. Ett bud på aktier i bolag kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte vara bundna av bud eller accept förrän slutligt avtal undertecknats av båda parter.

När budgivare lägger bud ska budgivaren ha gjort tillräcklig besiktning av marken och tagit del av informationen i datarummet, vilket är en förutsättning för det lagda budet. För budet gäller också att ingen ytterligare granskning, verifiering eller liknande ska genomföras efter lagt bud. Inga ändringar av lagt bud på grund av senare inventerade brister i virkesförråd, miljövärden eller liknande kommer att accepteras. Aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt kommer att finnas tillgängligt i datarummet i god tid innan bud ska lämnas. Budet förutsätter att budgivaren accepterar villkoren i avtalet. Mindre förändringar i avtalet av praktisk karaktär kan accepteras men ska tydligt framgå tillsammans med lämnat bud.

Bud ska vara skriftligt och vara mäklaren tillhanda senast den 17 oktober 2023. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Jan Bertholdsson, på e-post: jan.bertholdsson@ludvigfast.se. Använd gärna den budblankett som kommer att finnas i datarummet.

Om budgivare endast är intresserad av att förvärva mark genom köpekontrakt enligt jordabalken, ta kontakt med fastighetsmäklaren för mer information, Jan Bertholdsson, jan.bertholdsson@ludvigfast.se, 070 -676 58 85.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.
Genom lokala aktörer finns möjlighet att besikta fastigheten med helikopter. Bokning sker genom mäklaren till självkostnadspris. För mer information kontakta mäklare Mikael Sillerström.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget. Säljaren ombesörjer att förvärvstillstånd finns för bolagen.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Taxeringsvärde

Då försäljning avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Arealuppgifter

Total landareal enligt skogsbruksplan: ca 1798 ha.

Då försäljningen gäller del av fastighet kan ingen arealuppgift redovisas från fastighetsregistret eller fastighetskartan. Uppgifter om landareal som presenteras från skogsbruksplanen kommer ursprungligen från Billeruds plansystem och har genomgått en konvertering till planprogrammet PC-Skog varför vissa arealuppgifter kan skilja sig från ursprungsplanens uppgift.

Certifiering

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Ny ägare är inte bunden av Billeruds certifiering. För att uppnå kraven för PEFC-certifiering krävs att 5 % av arealen avsätts i målklass NS och/eller NO. För att uppnå kraven i FSC nya standard krävs förutom de 5% i NS och NO ytterligare 5% i anpassad skötsel, oftast används då målklassningen PF.

I datarummet presenteras skogsbruksplanuppgifter där materialet är indelat i sammanställningar ovanför och under naturvårdsgränsen. Indelningen är ett led i certifieringskraven för FSC. Enligt certifieringsstandarden begränsas skogsbruket i området ovan naturvårdsgränsen varför kravet på 5% undantagen areal för miljöhänsyn och 5 % lövdominerad skog inte behöver uppfyllas på skogsmarken ovanför naturvårdsgränsen Avsättningar inom detta område räknas inte heller in i arealberäkningen utifrån kraven. Alla avsättningar under naturvårdsgränsen ingår i arealberäkningen. Merparten av skogsmarken som ligger ovanför naturvårdsgränsen ligger också ovanför gränsen för fjällnära skogar.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägar

Säljaren bedömer att vägnätet på området i den mån de inte är samfällda vägar utgörs av egna vägar.

Vid Skansen ligger en överfart över Häggån där bron som ägs och sköts av fastighetsägaren är i mycket dåligt skick. Broöverfarten är inte lämplig för virkestransporter över 64 ton och säljarens bedömning är att bron bör bytas ut om överfarten skall nyttjas i fortsättningen.

Rättigheter och belastningar

Officialservitut och ledningsrätter:
Akt: 2321-16/20.2. Last. Rätt till väg, förmån för Åre Så 1:73.
Akt: 2321-16/20.2. Förmån. Rätt att bibehålla, underhålla samt siktröja m.m., avser upplåten väg på området.

Avtalsservitut och nyttjanderätter:
Barrnr 30724. Avtalsservitut. Last. Avser bro och väg vid Häggån.
Barrnr 19235. Nyttjanderätt. Last. Gällande rätt att bedriva ridverksamhet på området
Barrnr 10454. Nyttjanderätt. Last. Gällande anläggande, nyttjande samt underhåll av skoter- och skidled
Barrnr 10201. Nyttjanderätt/uthyrning. Last. Avser jaktkoja vid Rudolfnäset, Väster-Noren. Intäkt 2022 är 497 kr.

Barrnr 32864. Last. Jakträtt upplåten med nyttjanderätt till Marma 76 Billerud AB.

Det finns ett antal avtalsservitut gällande rätt till skogsbilväg, strand, vattenreglering m.m. som säljaren inte kunnat lokalisera vilket innebär att dessa eventuellt kan belasta området. Avtalsservitutens lokalisering kommer att fastställas i lantmäteriförrättningen. Se sammanställning och avtalshandlingar i datarummet för mer information.

Servitut för väg, se under avtyckning, avstyckning av tomt för flottarstuga.

Forn- och kulturlämningar

På försäljningsobjektet finns fyra fornminnen registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället:
L1946:5450 Fornlämning. Boplats. (avdelning 127). RAÄ-nummer: Åre 301:1.
L1946:6016 Fornlämning. Boplats (avdelning 45). RAÄ-nummer:Åre 298:1.
L1946:5877 Fornlämning. Fångstgrop (avdelning 45). RAÄ-nummer:Åre 297:2.
L1946:5294 Fornlämning. Fångstgrop (avdelning 45). RAÄ-nummer:Åre 297:1.
L1946:5571 Område av gammal fångstgrop, saknar antikvarisk bedömning (avdelningarna 24, 39, 129 och 143). RAÄ-nummer:Åre 305:1.
Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Det finns även ett område med skogshistorisk betydelse (ObjektID: 1006534) registrerat av Skogsstyrelsen (avdelningarna 8, 37 och 75).
Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen på försäljningsobjektet vid kontrolltillfället. Området berörs av flertalet bolagsregistrerade nyckelbiotoper som totalt omfattar ca 166 ha och berör avdelningarna 37, 38, 39,44, 69, 74, 81, 84, 87, 88, 89, 106, 114, 117 och 126. Dessa nyckelbiotoper är inventerade på eget initiativ och för egen räkning av tidigare ägare Bergvik Skog och registrerade data kan avvika beträffande varje områdes faktiska nyckelbiotopsstatus, artinnehåll och arealmässiga avgränsning. All mark är inte fältinventerad varför höga naturvärden kan förekomma även på mark beskriven som produktionsskog. Köparen ansvarar därför själv för att utföra detaljerad inventering av naturvärden.

En del av de vattendrag som utgör Natura 2000-området Åreälven med biflöden rinner igenom fastigheten. Området i direkt anslutning till vattendragen ingår i Natura 2000-området.

Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fiske

I område 3 ingår:
-Fiskerätt i Öster- och Väster-Noren med sunden emellan. Fiskarter består utav röding öring samt lake. Fem stycken fiskerättsbevis. Försäljning av fiskekort via Ifiske. Fiske med fiskespö, nät, flugutter samt fiske från båt.
-Lövsta ström - Fiskarter består av röding, öring och harr.
-Tjärndalstjärnen - enskilt fiske.
-Andel i samfällda vattenområde med fiske i Häggån.

Fastigheten ingår i Noresöarnas fvof.

En fullständig utredning gällande fiskerätt är ej genomförd. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande fisket för det fall det är av betydelse för köparen.

Jakt

Fastigheten ingår i Tännsjöns jaktlag om 1795 ha där 5 av dessa ha är upplåten av länsstyrelsen. Området ingår i Kolåsen/Häggsjöns Älg- och Kronskötselområde. Här jagas Älg, Kronhjort och småvilt och för 2022 var avskjutningen för älg 5,5 älgar/1000ha.

På området finns en barack, stugan samt en slaktställning som är jaktlagets och som inte ingår i försäljningen.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheten. I ett tillägg till Åre kommuns Översiktsplan har möjligheten för vindkraft utretts i en vindkraftsplan. Enligt plankartan omfattas större delen av de fjällnära trakterna i Åre kommun av värdefulla naturlandskap där vindkraftparker bedöms riskera att skada rennäring, turismen och naturvården varför stora vindkraftverk inte har ansetts lämpliga. Fastigheten ingår inte i ett område med möjlig potential för vindkraft enligt det nya tillägget till vindkraftsplanen och möjligheterna för vindkraftsetablering får därför anses som låga.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan kommer från Billeruds plansystem och har konverterats till skogsbruksplanprogrammet PC-Skog. Data över virkesförråd m.m. är i huvudsak hämtat från laserscanning utförd 2014 som sedan kontinuerligt ajourförts med utförda åtgärder och framräknats med tillväxt till 2022. I övrigt är beståndsdata förhållandevis ålderstigna och behöver valideras av köparen i fält.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 1540 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 122 000 m³sk. Medeltal om 79 m³sk per ha och medelbonitet på 3,7 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolymen är 86 % gran och 14 % björk (samt mindre än 1 % tall).

På fastigheten är ca 431 ha föreslagna som NO-områden (Naturvårdsmål, orört), vilket motsvarar 28 % av den produktiva skogsmarken. Hela området ligger under naturvårdsgränsen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha
produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %- regeln).

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver ovanstående begränsning att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

Skogsbruk i fjällnära skogar regleras i Skogsvårdslagstiftningen. Skogsägare i fjällnära skog behöver ansöka om tillstånd för att avverka på områden ovan fjällskogsgränsen. Tillstånd behövs för all annan avverkning än sådan röjning och gallring som främjar skogens utveckling. Det finns ingen sexveckorsregel som vid ansökan i andra områden utan beslut skall fattas av Skogsstyrelsen och vinna laga kraft innan avverkning kan påbörjas. Den 1 september 2022 infördes en lagändring som syftar till att ge tydligare ersättningsregler vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt att tydliggöra att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område. Ersättningen som kan aktualiseras är så kallad intrångsersättning och motsvarar 125 procent av fastighetens marknadsvärdeminskning till följd av beslutet. Se mer om fjällnära skog i datarummet.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Ingående fastighet

ÅRE BODSJÖN 3:6 del av

Avstyckning

Avstyckning av tomt för Flottarstuga mellan Döviken och Utterhällsnäset mot Öster-Noren kommer att göras. Fastigheten kommer att ges rätt att använda Tjärndalsvägen. Avstyckningen är undantaget i skogsbruksplanens karta och ingår inte i områdets areal.

Avstyckning av tomt för fiskestuga vid Bodviken samt markområde längs hela stranden mot Tännsjön kommer att avstyckas. I avstyckningen kommer också att ingå båthus med mark vid Bosjöedet (i anslutning till område 4) Avstyckningen är undantagen i skogsbruksplanens karta och ingår inte i områdets areal.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter