fbpx

Lantbruk

Produktion- och rekreationsfastighet i Överäng, Kall

Anmäl intresse

Om fastigheten

Stor sammanhängande skogsfastighet där det med fördel går att kombinera skogsbruket med de relativt stora områden med höga naturvärden. Fastigheten möter i sin ena del en lång strandlinje och lågfjäll i sin andra del vilket ger en härlig mix för den skogligt- och naturintresserade.

Höga förutsättningar för bra jakt då området håller en god stam av älg, kronhjort, björn, men även småvilt. Under 2022 var avskjutningen 4,0 älgar/1000 ha.

Totalareal 2040 ha varav 1384 ha utgörs av produktiv skogsmark. Den produktiva arealen består i huvudsak av gallringsskogar i sin växtligaste ålder. Enligt skogsbruksplanen håller fastigheten ett virkesförråd om 169 119 m³sk varav 86 064 m³sk i huggningsklassen G1 vilket borgar för en hög värdetillväxt.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning. Mer om detta finns att läsa i fastighetsinformationen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Område 1 Överäng

Totalareal
2 040,2 ha
Skogsmark
1 384,1 ha
Myr/kärr/mosse
354,9 ha
Väg och kraftledning
13,0 ha
Övrigmark
288,2 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Affär

Detta är område 1. Överäng av sex delområden. För att se en sammanställning av helheten, se ”Unik rekreations- och produktionsfastighet” Bolagsskog i västra Jämtland.

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Jämtland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i bolag som äger marken eller ingått bindande avtal om att förvärva marken.

Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av marken genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Ingående fastighet

ÅRE SÖLVSVED 1:33 del av

Vägar

Fastigheten har del i Björkede vägsamfällighet gällande Åre Sösjö GA:1 med 2,50 %. Säljaren gör bedömningen att övriga vägar i den mån de inte är samfällda utgörs av egna vägar.

Taxeringsvärde

Då försäljning avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Arealuppgifter

Total landareal enligt skogsbruksplan: ca 2040 ha.

Då försäljningen gäller del av fastighet kan ingen arealuppgift redovisas från fastighetsregistret eller fastighetskartan. Uppgifter om landareal som presenteras från skogsbruksplanen kommer ursprungligen från Billeruds plansystem och har genomgått en konvertering till planprogrammet PC-Skog varför vissa arealuppgifter kan skilja sig från ursprungsplanens uppgift.

Rättigheter och belastningar

Officialservitut och ledningsrätter:
Akt 2321-2017/8.2. Last: Ledningsrätt . Avser rätt för 24 kV jordkabel samt rörledning för optofiber.

Avtalsservitut och nyttjanderätter:
Barrnr 10472. Last: markupplåtelse för placering av grundvattenrör, Ångermanälvens Vattenregleringsföretag.
Barrnr 26175. Last: markupplåtelse för observationsrör, Ångermanälvens Vattenregleringsföretag.

Barrnr 17593, 33151 och 33004. Last: Jakträtt är upplåten genom nyttjanderätt till Överäng jaktlag samt för säljjakt inom Överäng och Kolåsen Överäng.

Det finns ett antal avtalsservitut gällande rätt till skogsbilväg, strand, vattenreglering m.m. som säljaren inte kunnat lokalisera vilket innebär att dessa eventuellt kan belasta området. Avtalsservitutens lokalisering kommer att fastställas i lantmäteriförrättningen. Se sammanställning och avtalshandlingar i datarummet för mer information.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor till mäklarna
Mikael Sillerström, 063-157 122, mikael.sillerstrom@ludvigfast.se
Jan Bertholdsson, 070-676 58 85, jan.bertholdsson@ludvigfast.se
Erika Hellstrand, 023- 939 48, erika.hellstrand@ludvigfast.se

Budgivning

Det är totalt sex områden som är till försäljning av Billeruds mark i västra Jämtland.

Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden. Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Områdena kommer att vara föremål för fastighetsbildning. Beroende på vilket/vilka budalternativ som kommer avseende förvärv av marken kommer det eventuellt bildas ett eller flera nya bolag till vilket/vilka marken överlåts. Åtgärderna som krävs för att tillskapa försäljningsstrukturen ombesörjs och bekostas av säljaren och kommer att påbörjas när det finns en slutlig köpare. Ingåendet av aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt sker när bolaget/bolagen ingått bindande avtal om att förvärva marken, alternativt, om aktierna i nuvarande fastighetsbolag förvärvas, bolaget/bolagen ingått bindande avtal om att överlåta mark som inte ingår i affären. I samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt ska köparen erlägga en handpenning och avtalet kommer att innehålla en återbetalningsklausul i händelse av att fastighetsbildning inte går att genomföra. Avtal kommer att villkoras av att fastighetsbildning sker och tillträde sker när fastighetsbildning har vunnit laga kraft eller vid ett tidigare tillfälle enligt överenskommelse.

Budgivarens bud på aktierna avser marknadsvärdet av aktier i skuldfritt bolag. Ett bud på aktier i bolag kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte vara bundna av bud eller accept förrän slutligt avtal undertecknats av båda parter.

När budgivare lägger bud ska budgivaren ha gjort tillräcklig besiktning av marken och tagit del av informationen i datarummet, vilket är en förutsättning för det lagda budet. För budet gäller också att ingen ytterligare granskning, verifiering eller liknande ska genomföras efter lagt bud. Inga ändringar av lagt bud på grund av senare inventerade brister i virkesförråd, miljövärden eller liknande kommer att accepteras. Aktieöverlåtelseavtal/köpekontrakt kommer att finnas tillgängligt i datarummet i god tid innan bud ska lämnas. Budet förutsätter att budgivaren accepterar villkoren i avtalet. Mindre förändringar i avtalet av praktisk karaktär kan accepteras men ska tydligt framgå tillsammans med lämnat bud.

Bud ska vara skriftligt och vara mäklaren tillhanda senast den 17 oktober 2023. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Jan Bertholdsson, på e-post: jan.bertholdsson@ludvigfast.se. Använd gärna den budblankett som kommer finnas i datarummet.

Om budgivare endast är intresserad av att förvärva mark genom köpekontrakt enligt jordabalken, ta kontakt med fastighetsmäklaren för mer information, Jan Bertholdsson, jan.bertholdsson@ludvigfast.se, 070 -676 58 85.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Genom lokala aktörer finns möjlighet att besikta fastigheten med helikopter. Bokning sker genom mäklaren till självkostnadspris. För mer information kontakta mäklare Mikael Sillerström.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget. Säljaren ombesörjer att förvärvstillstånd finns för bolagen.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Inteckningar

Fastigheten är fri från lån och inteckningar.

Certifiering, naturvårdsgräns och gränsen för fjällnära skog

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Ny ägare är inte bunden av Billeruds certifiering. För att uppnå kraven för PEFC-certifiering krävs att 5 % av arealen avsätts i målklass NS och/eller NO. För att uppnå kraven i FSC nya standard krävs förutom de 5% i NS och NO ytterligare 5% i anpassad skötsel, oftast används då målklassningen PF.

I datarummet presenteras skogsbruksplanuppgifter där materialet är indelat i sammanställningar ovanför och under naturvårdsgränsen. Indelningen är ett led i certifieringskraven för FSC. Enligt certifieringsstandarden begränsas skogsbruket i området ovan naturvårdsgränsen varför kravet på 5% undantagen areal för miljöhänsyn och 5 % lövdominerad skog inte behöver uppfyllas på skogsmarken ovanför naturvårdsgränsen Avsättningar inom detta område räknas inte heller in i arealberäkningen utifrån kraven. Alla avsättningar under naturvårdsgränsen ingår i arealberäkningen. Merparten av skogsmarken som ligger ovanför naturvårdsgränsen ligger också ovanför gränsen för fjällnära skogar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns fyra fornlämningar eller möjliga fornlämningar samt fyra övriga kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället:

L1947:7844 Fornlämning. Härd (avdelning 82). RAÄ-nummer:Kall 511:2.
L1947:7651 Fornlämning. Fångstgrop (avdelning 9). RAÄ-nummer:Kall 111:1.
L1947:8629 Fornlämning. Fångstgropsystem (avdelning 16). RAÄ-nummer:Kall 108:1.
L1947:7784 Möjlig fornlämning. Fäbod (avdelning 128). RAÄ-nummer:Kall 510:1.
L1947:8517 Övrig kulturhistorisk lämning. Renvall (avdelning 82). RAÄ-nummer:Kall 511:1.
L1947:9605 Övrig kulturhistorisk lämning. Husgrund (avdelning 43). RAÄ-nummer:Kall 512:1.
L1947:8507 Övrig kulturhistorisk lämning (avdelning 6). RAÄ-nummer:Kall 359:1.
L1947:8430 Övrig kulturhistorisk lämning. Träindustri (avdelning 17). RAÄ-nummer:Kall 358:1.

Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen på försäljningsobjektet vid kontrolltillfället. Området berörs av bolagsregistrerade nyckelbiotoper som totalt omfattar ca 51 ha och berör avdelning 13, 20 och 21. Dessa nyckelbiotoper är inventerade på eget initiativ och för egen räkning av tidigare ägare Bergvik Skog och registrerade data kan avvika beträffande varje områdes faktiska nyckelbiotopsstatus, artinnehåll och arealmässiga avgränsning. All mark är inte fältinventerad varför höga naturvärden kan förekomma även på mark beskriven som produktionsskog. Köparen ansvarar därför själv för att utföra detaljerad inventering av naturvärden.

Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fiske

Naturligt bestånd med röding och öring. Fiske med fiskespö, nät, flugutter samt fiske från båt.

Inom området ingår bland annat nedanstående fiskevatten:
-Avastartjärnen - enskilt fiske.
-Fiskelöstjärnen - enskilt fikse.
-Kalvtjärnen - ensklilt fikse.
-Johålet - enskilt fiske.
-Sandtjärnen -
-Stortjörnen - enskilt fiske.

En fullständig utredning gällande fiskerätt är ej genomförd. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande fisket för det fall det är av betydelse för köparen.

Jakt

Fastighetens licensområde om 2042 ha ingår i Kolåsen/Häggsjöns Älg- och Kronskötselområde.
Området håller en god stam av älg, kronhjort, björn, men även småvilt. Under 2022 var avskjutningen 4,0 älgar/1000 ha.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheten. I ett tillägg till Åre kommuns Översiktsplan har möjligheten för vindkraft utretts i en vindkraftsplan. Enligt plankartan omfattas större delen av de fjällnära trakterna i Åre kommun av värdefulla naturlandskap där vindkraftparker bedöms riskera att skada rennäring, turismen och naturvården varför stora vindkraftverk inte har ansetts lämpliga.
I det nya tillägget till vindkraftsplanen har ett markområde vid Plaassagaejsie bedömts som ett område med möjlig potential för vindkraft utifrån uppmätta vindresurser och fastighetens södra del ligger inom detta område som bedöms kunna rymma intressanta förutsättningar för etablering av vindkraft. Enligt rapporten krävs dock vidare avvägning mot allmänna och enskilda intressen för att ta ställning till vilka som bör vara fortsatt aktuella.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan kommer från Billeruds plansystem och har konverterats till skogsbruksplanprogrammet PC Skog. Data över virkesförråd m.m. är i huvudsak hämtat från laserscanning utförd 2014 som sedan kontinuerligt ajourförts med utförda åtgärder och framräknats med tillväxt till 2022. I övrigt är beståndsdata förhållandevis ålderstigna och behöver valideras av köparen i fält.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 1384 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 169 000 m³sk. Medeltal om 122 m³sk per ha och medelbonitet på 3,7 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolymen är 95 % gran, 1 % tall och 4 % björk. På fastigheten är ca 489 ha föreslagna som NO-områden (Naturvårdsmål, orört), vilket motsvarar 35 % av den produktiva skogsmarken.

Naturvårdsgränsen går igenom område. Av den totala produktiva skogsmarken ligger ca 1 280 ha under naturvårdsgränsen och håller ca 151 300 m³sk av det totala virkesförrådet. Ovan naturvårdsgränsen ligger ca 105 ha med virkesförråd om 17 700 m³sk

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha
produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %- regeln).

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver ovanstående begränsning att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

Skogsbruk i fjällnära skogar regleras i Skogsvårdslagstiftningen. Skogsägare i fjällnära skog behöver ansöka om tillstånd för att avverka på områden ovan fjällskogsgränsen. Tillstånd behövs för all annan avverkning än sådan röjning och gallring som främjar skogens utveckling. Det finns ingen sexveckorsregel som vid ansökan i andra områden utan beslut skall fattas av Skogsstyrelsen och vinna laga kraft innan avverkning kan påbörjas. Den 1 september 2022 infördes en lagändring som syftar till att ge tydligare ersättningsregler vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt att tydliggöra att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område. Ersättningen som kan aktualiseras är så kallad intrångsersättning och motsvarar 125 procent av fastighetens marknadsvärdeminskning till följd av beslutet. Se mer om fjällnära skog i datarummet.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogliga beräkningar

På skogsinnehavet har vi på Ludvig & Co gjort beräkningar med SLUs program Heureka för avverkningsprognoser på området. Diagram och tabeller från beräkningarna kommer att finnas i datarummet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter