fbpx

Skogsfastighet

Över 200 ha skogsmark till salu i Stöde, Sundsvall

Högstbjudande

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 5 maj

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fint arronderad obebyggd skogsfastighet på totalt 207 ha, som sträcker sig från Stödesjön i norr och söderut mot Tunas sockengräns, i Sundsvalls kommun. Virkesförrådet är uppskattat till 32 530 m³sk och nästan 35% av arealen är skog med ålder över 120 år. Övervägande del av skogen är gran. Bördiga marker med en medelbonitet som beräknas till 5,5 m³sk per ha. Väg längs nästan hela skiftet gör fastigheten väldigt lättillgänglig.
Utgångspris 12 000 000 kr. Öppen budgivning.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL NEDANSJÖ 2:68 och NEDANSJÖ 3:38

Totalareal
207,1 ha
Skogsmark
181,0 ha
Skogsimpediment
20,7 ha
Övrigmark
5,4 ha
Virkesförråd
32 530 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen på södra sidan om Stödesjön, ca 3 mil väster om Sundsvall. För att komma till fastigheten följ E14 västerut från Sundsvall, sväng sedan höger i Vattjom och sedan första vänster mot Sköle, tag sedan höger in på Skölevägen och följ denna tills du når fastigheten.

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i november 2022 av Jonas Sjölund, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 207 hektar varav ca 181 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 32 530 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 180 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 1100 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 41% av arealen produktiv skogsmark följt av R2 som utgör ca 23%.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten Sundsvall Nedansjö 2:68 finns ett område på 9,5 hektar som är klassat som naturvärde (Lövrik barrnaturskog) (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige). Detta område avser delar av avdelning 21, 22, 23, 24, 25,26, 27 och 28 i skogsbruksplanen. Södra skiftet på fastigheten Sundsvall Nedansjö 2:68 gränsar i söder mot Målstaallmänningens naturreservat (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Arealuppgifter

Arealdifferensen mellan taxerad areal och areal i skogsbruksplanen kommer ej att utredas vidare.

Jakt

Fastigheten ingår i Stöde södra viltvårdsområde (18 622 ha) och i Loböle jaktlag. Kontkaktperson för jakten är Lars Wiström, 070-374 12 03
För närvarande är jakten utarrenderad med ett år i taget.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt i glesbygd inom Sundsvalls kommun i minst ett år. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vägar

Fastigheten har del i Skiftesbäcksvägen med 19,32%. Vägavgift per utkörd kubik virke. Den senaste debiteringen var 1,50 kr per kubik

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris om 12 000 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 5 maj

Högstbjudande: 12 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter