fbpx

Lantbruk

Offentlig auktion av lantbruksfastighet

Föreslagen budstart

1 275 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,0 ha
Skogsmark
1,8 ha
Betesmark
2,7 ha
Skogsimpediment
0,3 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
345 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERTÄLJE TALBY 1:26

Adress

Talby 14 15295 Södertälje

Om fastigheten

Offentlig auktion av lantbruksfastighet SÖDERTÄLJE TALBY 1:26.

Vi avvaktar besked från ett överklagande och nytt datum för visning och auktion. Intresseanmälan till fastighetsmäklaren via e-post i avvaktan på besked.

Möjlighet att förvärva en lantligt och vackert belägen fastighet om 5 hektar (50 000 m²) drygt 1 km från Ritorp och Viksberg i Södertälje kommun. Enligt skydds- och ordningsföreskrifterna från Länsstyrelsen är det bl.a förbjudet att etablera industriell verksamhet och att uppföra nya byggnader för bostadsändamål.

På fastigheten finns 3 byggnader utan bygglov och en av dessa med ett rivningsföreläggande samt ett föreläggande från miljönämnden att vidta åtgärder enligt beslut.

Fastigheten är en lantbruksfastighet och försäljningen genomförs enligt samäganderättslagen genom försäljning på offentlig auktion och fastigheten säljs i befintligt skick med friskrivningsklausul.

Viktigt att gå vidare till fastighetsmäklarens webbannons och läsa in sig på detaljerna.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Inledning

Talby 1:26 är belägen i Södertälje kommun ca 7 km nordöst om Södertälje (4 km fågelvägen).

Enligt skydds- och ordningsföreskrifterna från Länsstyrelsen är det bl.a förbjudet att etablera industriell verksamhet och att uppföra nya byggnader för bostadsändamål, se mer information i bilagor och länkar nedan. Fastigheten ligger inom den sekundära skyddszonen i Bornsjöns vattenskyddsområde.

Fastigheten ligger i anslutning till allmän väg och består av 5 hektar i ett skifte. Uppskattat 2,7 hektar betesmark och 1,8 hektar skogsmark samt 0,3 hektar skogsimpediment och 0,2 hektar övrig mark. Arealuppgifterna är uppmätta från kartdata och den verkliga arealen kan avvika från den uppmätta.

På fastigheten finns även 3 byggnader utan bygglov och en av dessa (friggebod) med ett rivningsföreläggande samt ett föreläggande från miljönämnden att vidta åtgärder enligt beslut.

Advokat Magdalena Schmidt är förordnad god man av Södertälje tingsrätt att ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen och utfärda köpebrev.

Fastighetsmäklarens huvuduppgift är att marknadsföra, upprätta objektsbeskrivning och visa fastigheten och gode mannen ombesörjer mottagning av intresseanmälningar inför planerad auktion, offentlig auktionen och samtliga handlingar för köpets fullbordan mellan köpare och säljare.

Offentlig auktion

Detta prospekt har upprättats för att tjäna som underlag för eventuella spekulanter och ge en beskrivning av fastigheten.

Upplysningarna i detta prospekt och nedanstående objektsbeskrivning, såsom areauppgifter, är upprättad i enlighet med information från befintliga ägare av fastigheten, Lantmäteriets fastighetsinformation, förrättningshandlingar, värderingsutlåtande från Ludvig & Co, dokumentation från Södertälje kommun, mark- och miljödomstolen i Nacka m.m.. Notera att areauppgifter kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera samtliga angivna uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt.

Besiktning av fasigheten sker på egen hand.

Södertälje Talby 1:26 är en lantbruksfastighet och köpare uppmanas att särskilt notera att en köpare av en lantbruksfastighet kan behöver söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen enligt jordförvärvslagen. För mer information om detta, se bilaga till detta prospekt alternativt Jordbruksverkets hemsida, se länk nedan.

Du som spekulant är medveten om att marknadsföring och visning sker via fastighetsmäklare hos Ludvig & Co och att auktion och samtliga handlingar vid köp och tillträde (slutbetalning) upprättas genom förordnad av Södertälje tingsrätt som god man enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (nedan ”samäganderättslagen”), advokat Magdalena Schmidt.

Vi avvaktar besked från ett överklagande inför ett nytt datum för visning och auktion.

På grund av rådande pandemi måste det villkoret ställas att – förutom delägare –endast spekulant erhåller tillträde till auktionen som i god tid tillställt gode mannen ett lånelöfte eller bankintyg att finansiering är ordnad.

Anmäl dig för visning till fastighetsmäklare Patrik Henriksson, patrik.henriksson@ludvig.se eller per telefon 073-360 76 54.

Det går bra att besöka fastigheten på egen hand.

Fastigheten har en länk till en interaktiv Gårdskarta via google maps på fastighetsmäklarens webbannons på ludvig.se.

Försäljningen genomförs enligt samäganderättslagen genom försäljning på offentlig auktion och fastigheten säljs i befintligt skick med friskrivningsklausul.

Försäljningsvillkor

Auktionsförfarandet
Fastigheten ropas ut till högstbjudande. Inget lägsta pris har fastställts.

Budgivning
Auktionen sker med muntliga bud och överbud. Personlig närvaro eller närvaro genom ombud med skriftlig fullmakt fordras vid auktionen. På grund av rådande coronapandemi måste det villkoret ställas att – förutom delägare – endast spekulant erhåller tillträde som i god tid tillställt gode mannen ett lånelöfte eller bankintyg att finansiering är ordnad.

Den som ropar in fastigheten på auktionen ska visa följande handlingar:

a) Legitimation

b) Fullmakt bevittnad av två personer om inrop sker för annans räkning. Det ska framgå av fullmakten att den omfattar köp av fastigheten Södertälje Talby 1:26. Fullmakten överlämnas till gode mannen i original om förvärv kommer till stånd. Legitimation för såväl fullmaktsgivare som för egen räkning.

c) Behörighetshandlingar för det fall köparen är en juridisk person (i detta fall, vänligen se mer info under rubriken tillstånd enligt jordförvärvslagen).
Budgivare ska före auktionen uppvisa lånelöfte eller bankgaranti eller kontoutdrag som uppvisar att finansiering föreligger. Högsta bud klubbas. Gode mannen prövar om budet kan godtas (läs även mer om delägarnas möjlighet att godta eller förkasta bud under rubriken ”fri prövningsrätt”).

Budförteckning
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slutlige köparen.

Fri prövningsrätt
Observera att delägarna enligt lag bereds tillfälle att vid auktionen bestämma om högst avgivna bud ska godtas eller inte. Fri prövning av avgett anbud vid auktionen gäller med en betänketid om högst 30 minuter. Det innebär att delägarna till Södertälje Talby 1:26 har rätt, men endast om de är ense, att anta eller förkasta ett bud oavsett belopp, som lämnas på auktionen. Gode mannen är endast bunden av ett enhälligt beslut.

Köpekontrakt och handpenning
Köpekontrakt upprättas efter avgivet bud och undertecknas på auktionsdagen. Köparen ska vid undertecknandet av köpekontraktet uppvisa giltig identitetshandling. Eventuellt ombud ska vid undertecknande överlämna skriftlig fullmakt i original. En handpenning om 10 % av köpeskillingen ska betalas omedelbart efter klubbslaget, oavsett om delägare eller extern spekulant är köpare. Handpenningen ska betalas via banköverföring till Ramberg Advokaters klientmedelskonto i Danske Bank: 1299- 0197583. Betalas inte handpenning ska fastigheten omedelbart ropas ut på nytt. Auktionen är avslutad efter det att handpenningen har betalats och köpekontraktet undertecknats.

Tillträdesdag och slutlikvid
Tillträde snarast eller efter skriftlig överenskommelse. I samband med tillträdet kommer de handlingar som god man har tillgång till rörande fastigheten överlämnas till köparen. Återstående kontantdel av köpeskillingen ska betalas på tillträdesdagen i enlighet med ingånget köpekontrakt.

Likvidavräkning
Likvidavräkning upprättas per tillträdesdagen. Då ska fastighetens inkomster och utgifter periodiseras och fördelas mellan köpare och säljare Sedan köpeskillingen i sin helhet erlagts ska den gode mannen överlämna kvitterat köpebrev och likvidavräkning.

Hävning och skadestånd
För det fall full betalning inte erläggs senast på tillträdesdagen äger den gode mannen rätt att omedelbart häva köpet.
Köparen är då skyldig att erlägga skadestånd med belopp som motsvarar de merkostnader som uppkommer för en ny försäljning eller genom ett nytt auktionsförfarande samt för den skada som eventuellt kan uppstå om en lägre köpeskilling erhålles vid omförsäljningen. Skadeståndet ska i första hand avräknas mot erlagd handpenning. Överstiger skadan handpenningen, ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen, är säljaren ändå berättigad till ersättning motsvarande hela handpenningen.

Undersökningsplikt/besiktning
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har endast lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Friskrivningsklausul
En köpare ska vara medveten om att den gode mannen inte har kännedom om fastighetens skick. En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där köparen friskriver säljaren från allt ansvar beträffande fel eller brister, inklusive dolda fel, i fastigheten.

Städning m.m.
Köparen bör vara medveten om att det bekommer på köparen att städa fastigheten och bortforsla eventuellt bråte, bilar m.m. då fastigheten kommer att överlåtas i befintligt, ostädat skick. Det ankommer på köparen att hantera lösöret, utan något ansvar för säljaren, då sådan egendom inte tillhör säljarna. Till detta finns miljönämndens beslut 2017-01-19 angående att tidigare fastighetsägare har förelagts att flytta på fordon, maskiner m.m.

Övrigt
Samtliga med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader betalas av köparen.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Den gode mannens förordnande innefattar endast att försälja fastigheten.

En av de nuvarande delägarna har fått sin andel genom gåvobrev från tidigare delägare, villkorat av nyttjanderätt för gåvogivaren så länge gåvogivaren är i livet samt med ett överlåtelseförbud. Detta har tingsrätten inte ansett utgöra ett hinder för försäljning (med hänvisning till Högsta domstolens avgörande NJA 1989 s. 9). Det är upp till köparen att bedöma giltigheten i gåvovillkoren. Se bifogat gåvobrev. Gåvogivaren har nyligen folkbokfört sig på adressen och nyttjar enligt uppgift för närvarande friggeboden.

Nuvarande delägare av fastigheten äger angränsande fastighet och har bebyggelse i form av bl.a. en friggebod, vilken delvis förlagts på fastigheten Talby 1:26. Han önskar att, i samråd med köparen av Talby 1:26, genomföra en justering av gränserna via lantmäteriförrättning, för att korrigera detta.

KONTAKTUPPGIFTER
Objektet säljs av god man, advokat Magdalena Schmidt, Ramberg Advokater KB, magdalena.schmidt@ramberglaw.se Fastighetsmäklare: Patrik Henriksson, patrik.henriksson@ludvig.se, telefon 073-360 76 54.

Föreläggande x 2

Fastigheten har ett föreläggande om att rensa bort bilar och skrot m.m, se bilaga. Köparen bör vara medveten om att det bekommer på köparen att städa fastigheten och bortforsla eventuellt bråte, bilar m.m. då fastigheten kommer att överlåtas i befintligt, ostädat skick. Om det finns lösöre (egendom) kvar på tillträdesdagen, har köparen att hantera lösöret i samråd med dess ägare, utan något ansvar för säljaren, då sådan egendom inte tillhör säljarna.

Föreläggande finns för rivning av friggebod. Se bilaga.

Lös egendom / Städning

Köparen bör vara medveten om att det bekommer på köparen att städa fastigheten och bortforsla eventuellt bråte, bilar m.m. då fastigheten kommer att överlåtas i befintligt, ostädat skick. Om det finns lösöre (egendom) kvar på tillträdesdagen, har köparen att hantera lösöret i samråd med dess ägare, utan något ansvar för säljaren, då sådan egendom inte tillhör säljarna.

Garage - 96 m²

Garaget byggdes 2016 på grund från äldre bebyggelse och saknar bygglov (en bedömning som gjorts i detta fall är att det är sannolikt att bygglov kan beviljas för den uppförda byggnaden då den ersätter en likande som tidigare funnits på platsen. Clerkefors Sophie (Sbk), Södertälje kommun).

Restaurerad äldre ekonomibyggnad på gjuten grund, Trä/leca stomme och fasad av stående träpanel och lecablock. Taket beklätt med tegelpannor. Byggnadsyta ca 110 kvm enligt digital mätning. Framför byggnaden finns grusad plan för uppställning.

Garage (stall) - 50 m²

Äldre stall som använts som förråd sedan 1999. Arealen är uppskattat och kan skilja sig från verkligheten. Dåligt skick. Enligt uppgift från delägare är byggnaden bygglovsbefriad under aktivt jordbruk (bygglov finns inte för byggnaden). Enligt uppgift från delägaren har också el och vatten tidigare funnits till byggnaden, men är för närvarande urkopplat.

Friggebod - 28 m² - Rivningsföreläggande

Valstuga från sent 80-tal med rivningsföreläggande. Arealen är uppskattad och kan skilja sig från verkligheten. Enklare bod, trästomme, plåttak och fasad av liggande träpanel. Uppförd på plintar. Upplysningsvis har byggnaden flyttats runt på fastigheten ett antal gånger. Byggnadsarea är uppskattad till cirka 28 m².

Upplåtelseform / Typkod / Taxeringsvärde / Total area

Upplåtelseform: Äganderätt.
Typkod: Typkod lantbruksenhet (199).
Taxeringsvärde: under 1 000 kr.
Total area: 50 547 m² (fastighetsregistret).

Skogsuppgifter

Fastigheten saknar Skogsbruksplan. Den skogliga volymen och arealen är uppmätta från flygbilder och laserdata. Arealen skog är uppmätt till 1,8 ha produktiv skogsmark med 0,3 ha berg/ hällmark. Äldre blandskog i bergbunden terräng. Skogsvolymen är uppmätt till 345 m3sk (192 m3sk/ha). Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt digital mätning till ca 2,7 ha betesmark. Marken brukas av fastighetsägarna genom att slås en gång om året. Källa Metria.

Övriga marktyper

Areal övrig mark ca 0,65 ha utgörs av mark runt byggnader och mark som används för upplag/uppställning samt väg. Källa: Metria.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Ansökningsavgiften är 4 600 kr som betalas av köparen.

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten och del av fastighet. Det bekommer på köparen att städa fastigheten och bortforsla
eventuellt bråte, bilar m.m., då fastigheten kommer att överlåtas i befintligt, ostädat skick. Om det finns lösöre (egendom) kvar på tillträdesdagen, har köparen att hantera lösöret i samråd med dess ägare, utan något ansvar för säljaren, då sådan egendom inte tillhör säljarna.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad digitalt via Skogsstyrelsen och är jämfört med för skogsinventering med skogsbruksplan behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Lösöret, bilar mm tillhör inte säljarna och är inte heller att anse som fastighetstillbehör. Det ankommer på köparen att lösa bortforslande, städ m.m.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps.

Planer, bestämmelser mm

Enligt skydds- och ordningsföreskrifterna från Länsstyrelsen är det bl.a förbjudet att etablera industriell verksamhet och att uppföra nya byggnader för bostadsändamål, se mer information i bilagor och länkar nedan. Fastigheten ligger inom den sekundära skyddszonen i Bornsjöns vattenskyddsområde.

Arrende/nyttjanderätter

En av de nuvarande delägarna har fått sin andel genom gåvobrev från tidigare delägare, villkorat av nyttjanderätt för gåvogivaren så länge gåvogivaren är i livet samt med ett överlåtelseförbud. Detta har tingsrätten inte ansett utgöra ett hinder för försäljning (med hänvisning till Högsta domstolens avgörande NJA 1989 s. 9). Det är upp till köparen att bedöma giltigheten i gåvovillkoren. Se bifogat gåvobrev. Gåvogivaren har nyligen folkbokfört sig på adressen och nyttjar enligt uppgift för närvarande friggeboden.

Fastigheten ingår i en gemensamhetsanläggning, Salem Talby GA:1- väg. Årsavgift 2 990 kr/år, betalas senast 31/10.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning på fastigheten. Den ligger på åkermarken och utgörs av en fyndplats. Se vidare information under dokument och länkar. Källa: Riksantikvarieämbetet.

Naturvärden

Det finns inga registrerade objekt med höga naturvärden på fastigheten. Fastigheten gränsar i norr, söder och väster mot Bornsjöns naturreservat. Källa: Naturvårdsverket. Se länk och pdf.

Visning / Gårdskarta

Det går bra att besöka fastigheten på egen hand.

Fastigheten har en länk till en interaktiv Gårdskarta via google maps på fastighetsmäklarens webbannons på ludvig.se.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Kör ni via GPS använder ni Talby 14 som destination (hitta.se) och sen gårdskartan i fält. Parkera på lämpligt ställe med tanke på framkomlighet för övrig trafik.
Talby 1:26 är belägen i Södertälje kommun ca 7 km nordöst om Södertälje (4 km fågelvägen). Fastigheten ligger i anslutning till allmän väg. Från Södertälje buss 751 med byte till 750 (Brunnsängs centrum).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 145 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Föreslagen budstart: 1 275 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter