fbpx

Skogsfastighet

Obebyggda tillväxtfastigheter

Säljs via anbudsförfarande

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 7 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
149,5 ha
Skogsmark
135,5 ha
Myr/kärr/mosse
12,8 ha
Berg/hällmark
0,9 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
8 100 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL ARKLO 2:13, 2:14 & 2:19

Om fastigheten

Obebyggda skogsfastigheter belägna i Arklo, 25 km nordväst om Sundsvall. Totalt 149,5 hektar, varav 135,5 hektar produktiv skogsmark. Skogsmarksarealen domineras av yngre skog, 65% av arealen är i huggningsklasserna R1, R2 och G1. Trädslags blandningen är 45% vardera av tall och gran. Totalt virkesförråd ca 8 100 m³sk. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person.

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

Fakta

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheterna är belägna i Sundsvalls kommun, Indals distrikt. Kör väg 86 från Sundsvall mot Liden, tag av mot Bergeforsen väg 330. Kör ca 1 km och tag väg mot Myckelsjö. Följ vägen ca 4 km så går det in en skogsbilväg, Noresmyrvägen till höger som går in på fastigheten. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Inledning

Fastigheterna Arklo 2:13, 2:14 och 2:19 är belägna i Indals församling, Sundsvalls kommun, i Västernorrlands län.
Fastigheterna består av två områden om totalt ca 150 ha varav ca 136 ha består av produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är på ca 8 100 m³sk varav ca 2 000 m³sk är föreslaget för slutavverkning och 350 m³sk för gallring. Åldersfördelningen är ojämn med stor andel yngre skog. 64 % är skog mellan 10-30 år, skog äldre än 80 år är 30 %. Boniteten ligger på 4,1 m³sk/ha med mest frisk mark och blåbär som vanligaste markvegetation.

Skogstillstånd
Både tall och gran upptar 45% vardera av virkesförrådet, löv 10%. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog. Ungefär 59 %, (80,4 ha) av arealen är skog i huggningsklassen R2. Skog i huggningsklassen S1, S2 och S3 % är 32 % (43,6 ha). Andelen yngre skog än 20 år är ca 32 % (43,2 ha).

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i maj månad 2018 av Foran Forest AB, Gunnar Sjölund 076 26 26 500. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 135,5 ha med ett virkesförråd om ca 8 100 m3sk. Planen är uppräknad med två års tillväxt.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastigheternas framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering 3,4 ha och röjning om 61,3 ha under planperioden. Om man slutavverkar enligt skogsbruksplanen tillkommer ytterligare markberedning och plantering.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Snöbrott

Under januari/februari 2021 kan det ha skett snöbrott och vindfällen på fastigheten.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheterna annat än områden som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige

Forn- och kulturlämningar

Fastigheterna berörs inte av några kända forn eller kulturlämningar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Stora skiftet på Arklo 2:13 ingår i Viksjö Älgskötselområde och för närvarande bedrivs jakten på det området av Bertil Ytterbom. Frågor angående jakten kontakta Bertil Ytterbom 070 643 03 33.
Lilla skiftet på Arklo 2:13, Arklo 2:14 och Arklo 2:19 ingår inte i något jaktområde enligt uppgifter från Länsstyrelsen.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerad med flera andra fastigheter som ägs av samma ägare så det finns inget separat taxeringsvärde på de fastigheterna som säljs.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag Arklo 2:15 1 315 795 kvm, Arklo 2:14 21 070 kvm, Arklo 2:19 9 310 kvm . Arealen enligt skogsbruksplanen för alla fastigheterna är 149,5 ha.

Vägar

Fastigheten Arklo 2:13 har del i Sundsvall Östanskär GA:5, Noresmyrvägen. Andelstal 0,5 enligt fastighetsutdrag. Frågor angående vägen kontakta Bertil Ytterbom 070 643 03 33.

Visning

Ingen visning sker av fastigheterna utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheterna. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr för privat person eller 4,25% av köpeskillingen + 825 kr för juridisk person.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson eller juridisk person genom att Allmänna Arvsfonden är en juridisk person och är säljare av fastigheterna och att fastigheterna inte ligger inom glesbyggdsområde i Sundsvalls kommun.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Friskrivning

Säljaren av fastigheterna är Allmänna Arvsfonden. Den som slutligen köper fastigheterna är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 7 jun

Säljs via anbudsförfarande: 2 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter