fbpx

Lantbruk

Obebyggda skogsskiften med god bonitet

Anmäl intresse

Om fastigheten

Två välskötta obebyggda skogsområden med totalt 32 ha produktiv skogsmark med mycket god bonitet och produktionsförmåga. Uppskattat virkesförråd 3 047 m³sk. Skogsmarken domineras av välväxande röjning och gallringsskogar. Bra och välskött vägnät.
Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom lantmäteriåtgärd.
Möjlighet att lägga bud per skifte.
De södra skiftet är beläget ca 16 km nordväst om Växjö.
Det norra skiftet är beläget ca 22 km nordväst om Växjö.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av VÄXJÖ ÖR 15:1

Totalareal
33,7 ha
Tomtområde
33,7 ha
Virkesförråd
3 047 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Gustav Forslund, Ludvig & Co september 2023.
Enligt skogsbruksplanen består objektet av ca 32,3 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 3 047 m³sk, motsvarande 94 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 9,3 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 233 m³sk.
Objektet domineras av röjnings och gallringsskog.

Södra skiftet är avdelning 1-12 enligt skogsbruksplanens indelning.
Norra skiftet är avdelning 13-29 enligt skogsbruksplanens indelning.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Enligt länsstyrelsen tillhör objektet Bergs älgskötselområde.

Taxeringsvärde

Objektet saknar eget taxeringvärde.

Del av fastighet

OBS del av fastighet
Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom lantmäteriförrättning, avstyckning eller fastighetsreglering till annan fastighet.
Lantmäteriet avgör om avstyckning eller eventuell fastighetsreglering går att genomföra.
Angivna rättigheter/ belastningar/ samfälligheter/ inteckningar etc avser fastigheten i sin helhet.

Inga inteckningar följer objektet.​​

Köparen och säljaren står gemensamt för kommande lantmäterikostnader.​

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Forn- och kulturlämningar

Objektet berörs enligt Riksantikvarieämbetet av område med fossil åkermark och övrig kulturhistorisk lämning.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs objektet av område med sumpskog.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av objektet sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Joakim Ahlberg, Ludvig & Co Fastighetsförmedling tillhanda, insändes via e-post joakim.ahlberg@ludvigfast.se

Fiske

​Ingen fiskerätt följer objektet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter