fbpx

Lantbruk

Obebyggda skogsfastigheter

Högsta bud

5 471 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 16 Nov kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
99,0 ha
Tomtområde
99,0 ha
Virkesförråd
5 967 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY KUGGABODA 1:3, 1:7, 1:8, LJUNGBY SOLDATTORPET 1:1

Adress

Kuggaboda 1 34191 Ljungby

Om fastigheten

Obebyggda skogsfastigheter om totalt ca 102 ha, varav ca 78 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd ca 5 967 m³sk, motsvarande ca 77 m³sk per ha.
Fastigheterna är belägna ca 17 km sydost om Ljungby.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2020-05-15.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 78,0 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 5 413 m³sk, motsvarande 69 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 5,6 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 277 m³sk.
Fastigheten innehåller skog i samtliga huggningsklasser, 1 090 m³sk återfinns i huggningsklasserna S1 och S2 enligt skogsbruksplanen.

Sedan skogsbruksplanen upprättades har enligt fastighetsägarna inga avverkningar genomförts.
Tillämpliga områden av avdelningarna 17 och 43 är planterade.
Medräknat två års tillväxt blir aktuell volym ca 5 967 m³sk, motsvarande ca 77 m³sk per ha.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheterna 1,2 ha inägomark.

Impediment myr

Enligt skogsbruksplanen består fastigheterna av 22,7 ha myrimpediment.

Jakt

Enligt länsstyrelsen tillhör Ljungby Kuggaboda 1:3, 1:7, 1:8 och Ljungby Soldattorpet 1:1 Södra Ljunga älgskötselområde. Inget viltvårdsområde.
Jakten är fri för ny köpare från 2022-07-01.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten av nedanstående områden med dokumenterat höga naturvärden.
Lövrik barrnaturskog (LÖVBARR).
Lövskog (LÖVSKOG_ONV).
Lövskog (LÖVSKOG_ONV).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-11-16 OBS! Märk kuvertet Kuggaboda. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheterna är belägna ca 17 km sydost om Ljungby.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 16 Nov kl 08:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter