fbpx

Skogsfastighet

Obebyggda skogsfastigheter om ca 225 ha

Högstbjudande

28 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 jun kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
224,9 ha
Skogsmark
218,1 ha
Betesmark
2,5 ha
Väg och kraftledning
4,3 ha
Virkesförråd
26 287 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖSTRA GÖINGE FÄREKÖP 1:2 OCH SKOGERÖD 1:4

Om fastigheten

Välskötta grandominerade skogsfastigheter norr om Sibbhult och västerut mot Glimåkra om ca 225 ha. Produktiv skogsmark om ca 218,1 ha och med ett bedömt virkesförråd om 26 287 m3sk och god bonitet om 9,7 m3sk. Mycket bra tillgänglighet med bra vägnät och vändplaner. Jakträtt. Fastigheten Färeköp 1:2 har ca 600 m gräns i Bivarödsån (Högsmaån/Sibbhultsån) som är ett biflöde till Helgeå.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021-06-07 av David Ljungkvist, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 218,1 ha med ett uppskattat virkesförråd om 26 287 m3sk vilket ger ett medeltal om 121 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 13 980 m³sk. Trädslagsfördelningen är 74 % gran, 19 % björk, 5 % tall, 2 % ek samt mindre än 1 % bok. Medelboniteten är beräknad till 9,7 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 1 524 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten har löpande skötts enligt upprättad skogsbruksplan och är mycket välskött. Det finns föreslagna skogsvårdsåtgärder - se mer i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2021-12-31 och tillfaller därefter köparen. Jakttorn, vagn/bod, grillplats mm hänförliga till jakten tillhör jägaren.

Betesmark

Betesmark om ca 2,5 ha belägen på Skogeröd 1:4 som muntligen är upplåten till en granne utan ersättning.

Naturvärden

Det finns 1 ha sumpskog av typen fuktskog bevuxen med blandskog av löv och barr (Färeköp 1:2) och en mindre del av en sumpskog av typen kärrskog bevuxen med barrskog (Skogeröd 1:4), (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheterna (källa: SeSverige och Fornsök).

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 038 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 28 jun kl 09:00

Högstbjudande: 28 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter