Lantbruk

Obebyggda skogsfastigheter mellan Hova och Finnerödja

Utgångspris

5 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 27 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,9 ha
Skogsmark
40,7 ha
Impediment
0,2 ha
Övrigmark
5,0 ha
Virkesförråd
8 721 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Laxå Vallsjöbol 1:52, Vallsjön 2:21, 2:22

Om fastigheten

Fastigheterna har tillsammans ett bedömt virkesförråd om 8 721 m³sk fördelat på 40,7 ha produktiv skogsmark. Med en medelbonitet på 8,6 m³sk/ha och år i kombination med 28,5 ha G1-skog så utgör detta en bra investering med hög löpande tillväxt. Utgångspriset är 5 400 000 SEK med sista anbudsdag 27 november 2020. Möjlighet finns att lägga bud på respektive fastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 40,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 721 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 214 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,6 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 330 m³sk/år. ​

Trädslagsfördelningen har angetts till 48% tall, 47% gran och 5% björk. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 053 m³sk varav 911 m³sk utgörs av gallringsuttag för bibehållen hög tillväxt samt virkesproduktion.

Skogsmarken är fördelad på flera skiften och uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Lars Densborn.

Skogsvård

Skogsvården ligger väl i fas. Tre mindre kalhyggen om sammanlagt 1,2 ha behöver markberedas och planteras under 2021.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av impediment, kraftledningsgata och vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten Laxå Vallsjöbol 1:52 finns en övrig kulturhistorisk lämning L1981:2443 med RAÄ-nr: Finnerödja 192:1 avseende en husgrund.

​Inom Laxå Vallsjön 2:21 finns en fornlämning L1981:2977 med RAÄ-nr: Finnerödja 90:1 avseende en kvarn.

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten Laxå Vallsjön 2:22 (källa: SeSverige).

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen. ​ Fastigheterna är registrerade inom Gårdsjö-Finnerödja älgskötselområde och omfattar 10 650 ha. En del av älgskötselområdet ingår i V. Finnerödja Viltområdesförening om 3 993 ha. Köparen får del i jaktlaget i Gårdsjö med jakt på 1 145 ha.

Vägar mm

Vägarna inom förmedlingsobjekten är uppdelade i 2 delar. Del 1 avser norr om E20 och sköts av Vallsjöbols vägförening, bidrag utgår. Under 2020 debiterades momsen om 126 SEK ut. Del 2 avser söder om vägen och ska enligt beslut från Lantmäteriet skötas av Vallsjöbols vägförening men skötseln är enskild.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 44 ha fördelat på 39 ha skogsmark och 5 ha övrig mark varav:
- Laxå Vallsjöbol 1:52 - 33 ha skog och 5 ha övrig mark.
- Laxå Vallsjön 2:21 - 4 ha skog.
- Laxå Vallsjön 2:22 - 2 ha skog.

​Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 45,5581 och fördelar sig enligt:
- Laxå Vallsjöbol 1:52 - 38,3100 ha
- Laxå Vallsjön 2:21 - 4,7529 ha
- Laxå Vallsjön 2:22 - 2,4952 ha

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 45,71 ha och fördelas enligt nedan:
- Laxå Vallsjöbol 1:52 - 38,56 ha
- Laxå Vallsjön 2:21 - 4,59 ha
- Laxå Vallsjön 2:22 - 2,56 ha

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Försäljningsförutsättningar

Försäljningen omfattar fastigheterna Laxå Vallsjöbol 1:52, Laxå Vallsjön 2:21 och 2:22. Möjlighet finns att lägga bud på respektive fastighet. Förutsättningar för en sådan försäljning är att det finns bud på samtliga fastigheter och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. Första alternativ är dock en försäljning av alla fastigheter till en köpare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 27 november 2020. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara Ludvig&Co, Jonathan Ahlm, Förrådsgatan 45, 542 35 Mariestad eller jonathan.ahlm@ludvig.se, tillhanda senast fredag 27 november 2020. Använd gärna bifogad budblankett.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Laxåkommun de senaste 12 månaderna. För fysiska personer är ansökningsavgiften 4 600 kr. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 27 Nov

Starting price: 5 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter