fbpx

Lantbruk

Obebyggda skiften med skogs- och jordbruksmark

Prisindikation

3 500 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Den obebyggda fastigheten Hyssna 1:2 (Högen) är belägen nära Hyssna nya kyrka. Fastigheten som ska avstyckas/fastighetsregleras och försäljas är fördelad på fyra skiften om totalt ca. 27,6 hektar varav ca. 16,3 ha är produktiv skogsmark och ca. 8,3 ha är åkermark. Virkesförrådet uppgår till ca. 3 300 m³sk och fastigheten har en medelbonitet om 9,3 m³sk/ha. Virkesförrådet mm. finns redovisad i skogsbruksplanen. Fastighetens delar kan säljas som en enhet eller i olika delar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MARK HYSSNA 1:2, del av

Adress

Hyssna Högen

Totalareal
27,6 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är upprättad 2022 av Södra Skogsägarna. Efter det att skogsbruksplanen upprättades har gallring skett i avdelningarna 11 och 12.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken som ska försäljas uppgår till ca. 16,3 hektar. Nedan redovisade uppgifter gäller arealen som är till salu.

Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen från till 3 319 m³sk. Dock har gallring skett i avdelningarna 11 och 12 sedan planen upprättades.

Ca. 1 700 m³sk består av skog i huggningsklass S1. Ca. 1 130 m³sk finns i huggningsklass G1.

Bonitet, 9,3 m³sk/ha och år.

Trädslagsfördelning enligt korrigerad skogsbruksplan är 24% tall, 70% gran, 6% löv.

Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen: PG: 84,1%, K: 10,4% varav 1,8% K-naturvård och NO 5,5%.

Dom skogliga impedimenten uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,5 ha och utgörs av myrmark.

Inägomark

Inägomarken som ingår i försäljningen uppgår enligt skogsbruksplanen till ca. 8,3 hektar. Inägomarken som är utarrenderad t.o.m. 2025-03-14 lämnas oplöjd och i befintligt skick.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Naturreservat

Avdelning 17 beskriven som annan mark i skogsbruksplanen berörs till största delen av naturreservatet Stoms ås.

Nyckelbiotoper

I avdelning 17 finns en nyckelbiotop om totalt ca. 0,09 ha registrerad (källa Skogens Pärlor). Denna nyckelbiotop ingår i naturreservatet.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten (källa Fornsök).

Gränser

Fastighetens gränser är markerade i terrängen. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

Arealuppgifter

Den totala arealen som avses försäljas är beräknad till ca. 27,6 ha.

Areal är enligt skogsbruksplanen fördelad enligt följande: Produktiv skogsmark: 16,3 ha, impediment; 0,5 ha, inägomark: 8,3 ha, annan mark: 2,5 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga och fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastighetens gränser och arealer före köpet.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som inägomark och markanläggningar.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Hyssna 1:2 varför fastighetsbildning måste ske. Parterna förbinder sig att finna sig i sådana mindre jämkningar beträffande gränser som vid fastighetsbildningen bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

De delar av fastigheten som är till försäljning redovisas i särskild karta som ni finner under Dokument & Bilagor.

Kostnaden för fastighetsbildningen bekostas i sin helhet av köparen.

Objektet som säljs kommer att vara fri från penninginteckningar.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Taxeringsvärden

Då försäljningen avser delar av fastigheten finns inga fastställda taxeringsvärden för de delar som försäljes.
Taxeringsvärdena nedan avser hela fastigheten Hyssna 1:2.
Skogsmark: 3 055 000 kr
Skogsimpediment: 14 000 kr
Skog med restriktion: 12 000 kr
Åkermark: 535 000 kr
Ekonomibyggnad: 84 000 kr
Småhusmark: 747 000 kr
Bostadsbyggnad: 2 371 000 kr
Summa taxeringsvärde: 6 818 000 kr
Taxeringsår: 2022

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar som gäller för hela fastigheten Hyssna 1:2 redovisas i bilagt prospekt som ni finner under "Prospekt".

Köparen förbinder sig att finna sig i rättigheter, belastningar, servitut, nyttjanderätter och dylikt som Lantmätaren vid fastighetsbildningen bedömer erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Gäller anbudet del/delar av fastigheten beskrives vilken del/delar det gäller i anbudet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Visning

Fastigheten besiktigas på egen hand. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse med ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter