fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogs och jordbruksfastighet med en areal om ca. 70 hektar

Prisindikation

11 000 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd fastighet med hög tillväxt belägen i Kråkebo ca. 2 km väster om Ulricehamn. Fastigheten som ska
avstyckas/fastighetsregleras och försäljas är fördelad på sex skiften om totalt ca. 70,2 hektar
varav ca. 57,8 ha är produktiv skogsmark och 10,8 ha inägomark. Virkesförrådet uppgår till ca. 12 000 m³sk och
fastigheten har en medelbonitet om 9,9 m³sk/ha. Fastigheten kan säljas hel eller skiftesvis.

Försäljningsobjektet utgör del av Kråkebo 4:1 varför fastighetsbildning måste ske.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Ulricehamn Kråkebo 4:1, del av

Adress

Kråkebo, del av

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är upprättad 2016 av Södra Skogsägarna. Planens volymer mm. har skrivits fram med hjälp av pcSkog och korrigeringar har utförts med ledning av uppgifter från markägaren.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Då skogsbruksplanen är från 2016 och åtgärder gjorts i bestånden efter det att planen upprättades uppmanas köparen härmed att själv eller med hjälp av besiktningsman kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen innan köp.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 58,5 hektar. Av dessa kommer ca. 57,8 hektar produktiv skogsmark att försäljas.

Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen från 2016 till 13 432 m³sk. Dock har avverkning samt gallring skett sedan planen upprättades.

Korrigeringar för dessa åtgärder är gjorda med hjälp av uppgifter från ägaren. Enligt den korrigerade planen uppgår den totala virkesvolymen idag på de delar som ska säljas till 12 086 m³sk varav 5 929 m³sk består av skog i huggningsklass S1 och S2. 4 984 m³sk finns i huggningsklass G1. Bonitet, 9,9 m³sk/ha och år.

Trädslagsfördelning enligt korrigerad skogsbruksplan är 2% tall, 75% gran, 17% löv och 6% ädellöv.

Skogsmarkens målklasser är enligt den korrigerade skogsbruksplanen 91,9% PG-skog, resterande 8,1% är NS-skog.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 13,2 hektar och av dessa kommer ca. 10,8 hektar att försäljas. Av dessa ca. 10,8 ha är ca. 9,5 ha utarrenderad t.o.m. 2026-03-14.

Inägomarken lämnas oplöjd och i befintligt skick. Stängselstolpar och stängsel ingår i köpet.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Nyckelbiotoper

På fastighetens nordliga skifte finns två nyckelbiotoper om totalt ca. 0,7 ha registrerade (källa Skogens Pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten (källa Fornsök).

Arealuppgifter

Total areal för fastigheten är enligt fastighetshetsregistret: 699 805 kvm.
Totalareal enligt skogsbruksplanen: 73,7 ha
Total areal enligt SeSverige: 73,57 ha.

Areal för fastigheten enligt taxeringsinformationen är 70 ha fördelat enligt följande: Skogsmark: 57 ha, åkermark: 13 ha, övrig mark: 1 ha.

Den totala arealen som avses försäljas är beräknad till ca. 70,2 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga och fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastighetens gränser och arealer före köpet.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade och säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.
Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns fem stycken arrendetomter vid sjön Åsunden. Arrendatorerna har av nuvarande fastighetsägare erhållit erbjudande om att få köpa sin arrenderade tomt. Dessa tomter kan således komma att försäljas och ingår eventuellt ej i detta köp. Arrendetomternas totala areal omfattar ca. 4 000 kvm. För mer information gällande dessa arrendetomter kontakta mäklare Marcus Knutsson.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som inägomark och markanläggningar.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogs- och inägomark samt markanläggningar.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Kråkebo 4:1 varför fastighetsbildning måste ske. Parterna förbinder sig att finna sig i sådana mindre jämkningar beträffande gränser som vid fastighetsbildningen bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Kostnaden för fastighetsbildningen bekostas i sin helhet av köparen.

Objektet som säljs kommer att vara fri från penninginteckningar.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Taxeringsvärden

Då försäljningen avser delar av fastigheten finns inga fastställda taxeringsvärden för de delar som försäljes.
Taxeringsvärdena nedan avser hela fastigheten Kråkebo 4:1.
Skog: 4 517 000 kr
Åkermark: 393 000 kr
Ekonomibyggnad: 96 000 kr
Tomtmark: 2 955 000 kr
Bostadsbyggnad: 1 603 000 kr
Summa taxeringsvärde: 9 564 000 kr
Taxeringsår: 2020

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs ej av några planer eller bestämmelser (källa fastighetsutdrag från Lantmäteriet).

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar som gäller för hela fastigheten redovisas i bilagt prospekt.

Köparen förbinder sig att finna sig i rättigheter, belastningar, servitut, nyttjanderätter och dylikt som Lantmätaren vid fastighetsbildningen bedömer erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Samfälligheter

Ulricehamn Kråkebo S:1 samt Kråkebo S:11 ingår ej i försäljningen.

Visning

Fastigheten besiktigas på egen hand. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse med ansvarig mäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 960 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter