fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd välbestockad fastighet i Strand, Strömsund.

Säljs via anbudsförfarande

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 10 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
108,8 ha
Skogsmark
97,5 ha
Myr/kärr/mosse
11,2 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
19 066 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND STRAND 10:1, del av, se bifogad karta

Adress

Strömsund Strand 10:1, del av

Om fastigheten

Fastighet med för området högt medelvirkesförråd. Fastigheten är belägen cirka 10 kilometer norr om Strömsund. Total areal om knappt 109 hektar varav 97,5 hektar är produktiv skogsmark där ca 46 % upptas av växande gallringsskogar i huggningsklass G1. Virkesförråd om ca 19 050 m3sk där ca 75 % består av tall.
Fastigheten erbjuder goda möjligheter till jakt i älg- och björnrika marker, rekreation samt skogsproduktion i storslagen natur. Fastigheten ingår i Strands Viltvårdsområde som omfattar ca 6 600 ha, vilken i sin tur ingår i Ahlströms älgskötselområde. Småviltsjakten får bedrivas över hela viltvårdsområdets areal.

Fastighetsbildning krävs.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Helena Jonsson, Orangutang Skogs- och naturvård AB. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2021.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 97,5 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 19 000 m³sk varav ca 10 150 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna G2 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 3,9 m³sk per hektar och år.
Säljaren är gruppcertifierad enligt FSC och PEFC , därmed har skogen skötts enligt Prosilvas riktlinjer. Miljöcertifieringen är personlig och därmed står en köpare fri att välja fortsatt inriktning.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Strands Viltvårdsområde som omfattar ca 6 600 ha, vilken i sin tur ingår i Ahlströms älgskötselområde.
Höstens älgtilldelning är 9 vuxna och fritt antal kalvar och för full köttlott krävs 200 ha mark. För markägare med mark under 200 ha finns möjligheten att arrendera upp resterande till 200 ha för ett hektarspris motsvarande SCA:s arrendepris i området, vilket i år är ca 20 kr/ha. Småviltsjakten får bedrivas över hela viltvårdsområdets areal.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Fastighetsbildning

Utbjudet markområde kommer att avskiljas genom lantmäteriförrättning enligt bifogad karta för att bilda egen fastighet där säljaren svarar för lantmäterikostnaden. För en köpare som avser att fastighetsreglera markområdet in i sin egen fastighet står denne kostnaden för förrättningen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Byggnader

Inga byggnader ingår i försäljningen.

Vägar

Fastigheten har andelar i skogsbilvägar. Då fastigheten är föremål för avstyckning är andelarna i vägar inte utredda.

Naturvärden

Två sumpskogar finns registrerade på fastigheten. Båda områdena är i skogsbruksplanen registrerade som myrmark. (Källa: Skogsbruksplanen samt SeSverige)
En avdelning har fått målklassen NO (Naturvård orörd) och en avdelning har fått NS (Naturvård skötsel)

Forn- och kulturlämningar

En kolbotten och en husgrund finns på fastigheten.

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 5 000 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-157160, e-mail mats.kullström@ludvig.se, tillhanda senast den 10 december 2021. Använd gärna bifogad anbudsblankett med konkret anbud.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 10 Dec

Säljs via anbudsförfarande: 5 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter