fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet vid hav!

Säljs via anbudsförfarande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 18 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
131,1 ha
Skogsmark
69,3 ha
Myr/kärr/mosse
1,1 ha
Berg/hällmark
49,3 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
10,5 ha
Virkesförråd
6 933 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND SKEDOM 2:52

Adress

Dalund 871 91 Härnösand

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 131,1 hektar varav 120,6 hektar landareal och 10,5 hektar vatten. Den produktiva skogsmarken uppgår till 69,3 hektar med ett virkesförråd om 6930 m³sk och en medelbonitet 5 m³sk/ha. Fastigheten består av ett skifte med lång strandremsa mot hav och skogsbilväg som sträcker sig genom skifte. Till fastigheten hör både jakt och fiskerätt.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun, Dalund. Tag av E4 antingen i Högsnäs, Antjärn eller vid Mittsverigebanan mot Häggdånger K:A, I Häggånger tag av vägen mot Barsviken. Efter cirka 1,6 km sväng vänster mot "Svenskär" följ vägen i 1,4 km och sväng höger in på Glovägen. När vägen delar sig håll höger och efter cirka 300 meter börjar vägen som sträcker sig in på fastigheten.

Allmänt

Fastigheten Härnösand Skedom 2:52 är en obebyggd skogsfastighet som är belägen i Häggdånger, Härnösands kommun. Fastigheten består av ett skiften med en total areal om 131,1 hektar fördelat på 120,6 hektar landareal och 10,5 hektar vatten, den produktiva skogsmarken uppgår till 69,3 hektar.

Det totala virkesförrådet uppgår till ca 6 930 m³sk varav ca 21 m³sk är föreslaget för slutavverkning och 588 m³sk för gallring. Det dominerade trädslagen är gran som upptar 53% av virkesförrådet följt av tall 30% och löv 17%. Medelboniteten över planperioden uppgår till 5 m³sk per hektar.

Fastigheten åldersfördelning består främst av yngre skog, andelen obehandlad karlmark upptar 1,1 ha (2%), röjningsskog, 30,2 ha (43%), gallringsskog 24,7 ha (36%) S1-S2 11,3 ha (16%) och S3 1,7 ha (2%).

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Bengt Olov Westman maj 2021.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. I skogsbruksplanen finns plantering om 1,1 hektar snarast samt röjning om 15,3 hektar inom 2-5 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett område som är bedömt som sumpskog på fastigheten samt ett område med å eller bäckmiljö. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade fornlämningar i form av tomtning och röse. (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige)

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Härnösands älgskötselområde och för närvarande har jakt bedrivits i "Häggdångerskustens" jaktlag.

Fiske

Fastigheten har andel i Skedom FS:19 samt Skedom FS:20 vilket innebär samfällt fiske i Barsvikens och Lervikens fiskeområde.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan 120,6 hektar landareal och 10,5 hektar vatten. Areal enligt fastighetsutdrag 1 305 105 kvm.

Vägar

Fastigheten har andel i Härnösand Skedom Ga:8 - Glovägen, cirka 300kr i vägavgift per år. Samt Härnösand Rogsta Ga:3 - Dalund-Svenskär, vägavgift cirka 1000-2000kr per år.

Samfällighet Skarpudden och Lerudden

Fastigheten har 9,9% andel i Skedom S:18, Skarpudden. Samt 2,5 Seland av 25,25 Seland av Skedom S:10, Lerudden. Skarpudden innefattar 77,78 hektar vid uppmätning på fastighetskarta samt att Lerudden innefattar 39,75 hektar vid uppmätning.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 846 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 18 jun kl 12:00

Säljs via anbudsförfarande: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter