fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet strax utanför Föllinge

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 5 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,1 ha
Skogsmark
95,5 ha
Myr/kärr/mosse
12,7 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
3,8 ha
Virkesförråd
8 082 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM FÖLLINGE-BACKEN 2:138

Adress

Föllinge-Backen 2:138

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet som omfattar ett skifte med god åtkomlighet och arrondering, belägen ca 6 km sydost om Föllinge. Tyngdpunkt på yngre planterade ungskogar samt slutavverkningsmogen skog. Totalareal ca 113 ha med en produktiv areal om drygt 95 hektar samt ett samlat virkesförråd om knappt 8100 m³sk, där drygt 3 100 m³sk består av slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten uppgår till 4,4 m³sk/ha och år.
Fastigheten erbjuder goda möjligheter till rekreation, jakt och fiske samt skogsproduktion. Småviltsjakten får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal om ca 4 300 ha. Se gärna bifogad flygfilm!
Anbud senast 5 november 2021 med en Prisidé om 2 400 000 kr.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2020 som nu är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxt fram t.o.m. 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 95,5 ha med ett virkesförråd om 8 082 m³sk varav 3 139 m³sk är S1- och S2 skog och ca 2 419 m³sk i G1 skog. Medelboniteten är relativt god med en årlig tillväxt om 4,4 m³sk/ha. Skog finns i alla huggningsklasser men med tyngdpunkt (ca 32 % av arealen) på återbeskogade K2:or.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Föllinge-Backen 2:138 ingår i Forsåsens älgjaktlag med en areal om 2 900 ha vilket i sin tur ingår i Forsåsens -Sandviksjöns Viltvårdsområde. Viltvårdsområdet är en del i Fyringens älg- och kronskötselområde. Älgtilldelningen hösten 2021 är 12 vuxna och 7 kalvar.
Småviltsjakten får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal om ca 4 300 ha, all till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7 -2022.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper, men två sumpskogar samt ett naturvärde är registrerat hos Skogsstyrelsen. För mer information, se Skogsstyrelsen Skogens pärlor samt skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Ett kulturhistoriskt objekt finns på fastigheten i form av en fäbodlämning, Jöns-bodarna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson bosatt inom Krokoms kommun. förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Förvärvstillstånd ansökes om av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 2 400 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-157160, e-mail mats.kullström@ludvig.se, tillhanda senast den 5/11- 2021. Använd gärna bifogad anbudsblankett med konkret anbud.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

Krokom Föllinge-Backen 2:138 har nyttjanderätt på skogsbilvägar inom fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 195 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 5 Nov

Högstbjudande: 2 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter