fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet – Skogaryd

Högstbjudande

6 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 31 okt kl 12:00

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastigheter om totalt 56 ha belägna söder om Lidhult i Ljungby kommun. Fastigheterna har bra tillgänglighet från väl utbyggt vägnät. Skogsmarken om 46 ha utgörs till största del av välväxande gallringsskogar i klassen G1 (33% av skogsmarksarealen) samt av avverkningsbar skog i huggningsklass S1 och S2 (25 % av skogsmarksarealen). Trädslagsfördelningen är barrdominerad med 64% gran och 33% tall. Resterande del, 3 % löv. Av totala virkesförrådet 7522 m³sk utgörs 3564 m³sk av S1 och S2-skog vilket medger möjlighet till uttag av direktavkastning. Bonitet om 7.7 m³sk/ha. Jakträtten övergår till köparen 1/7 – 2024.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY SKOGARYD 2:30, 2:31, 2:32, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45 och 2:46

Adress

Skogaryd Ljungby

Totalareal
56,0 ha
Skogsmark
46,3 ha
Impediment
1,2 ha
Inägomark
7,3 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
7 522 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2023 av Curt Bodmark omfattar den produktiva skogsmarken 46,6 hektar. Skogen är samlad i ett skifte. Bedömd virkesvolym om totalt 7 522 m³sk, vilket ger ett medelvirkesförråd om 161 m³sk per hektar produktiv skogsmark.
En stor del av skogen befinner sig i tillväxtfasen, där ca 33 % av skogsmarkens areal ligger i huggningsklassen G1. I Skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning på ca 2 681 m³sk för den aktuella tioårs-perioden. Den årliga tillväxten är beräknad till 253 m³sk och markens genomsnittliga bonitet är uppskattad till 7,7 m³k per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (64 %), tall (33 %) och löv (3 %).
Genom fastigheten går bra skogsbilväg som ger god tillgänglighet och korta drivningsavstånd. För mer skoglig information se bilagda skogsbruksplan.

Inägomark

Totalt uppgår inägomarken till 7,34 ha enligt skogsbruksplanen. Inägomarken är muntligt upplåten innevarande växtsäsong, och därefter fri för ny ägare.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn eller kulturlämningar. Källa: SeSverige

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvigfast.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag samtaxerad med Ljungby Skogaryd 2:29 som bebyggd lantbruksenhet taxkod 120. Försäljningsobjektet saknar eget åsatt taxeringsvärde.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från 1/7 -2024. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 430 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 31 okt kl 12:00

Högstbjudande: 6 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter