Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet om ca 117 hektar

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 7 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
116,9 ha
Skogsmark
74,8 ha
Myr/kärr/mosse
40,3 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Inägomark
0,3 ha
Vatten
1,2 ha
Virkesförråd
5 369 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE GULLBOVIKEN 2:9

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Bräcke kommun. Total areal om cirka 117 hektar varav 74,8 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 5 300 m³sk, medelvolymen per hektar är 72 m³sk med en medebonitet på 4,5 m³sk per hektar. Enskild jakt.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar tre områden av fastigheten Bräcke Gullboviken 2:9 belägna vid sjöarna Strången och Ocksjön sydväst om Bräcke.

Områdena har en total areal på ca 117 hektar, varav ca 74,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 369 m³sk. Enskild jakt.

Areal

Arealen enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 116,9 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 122 respektive 122,7298 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

Till fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Anders Johansson, Bränna Natur AB. Planen är ajourhållen, justerad och framskriven i dator utan fältbesök efter åtgärder av Nils Persson, Ludvig & Co, i november 2020.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 116,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 5 369 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 1 408 m³sk. Medelvolymen per hektar är 72 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,5 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 48 % tall, 30 % gran och 22 % löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Från fastigheten kommer genom fastighetsbildning avstyckas ett område som inte ingår i försäljningen. Det område som är tänkt för avstyckning ingår inte i den angivna arealen för förmedlingsobjektet.
Alternativt sker fastighetsbildning genom att området omfattande förmedlingsobjektet överförs till av köparen ägd fastighet (fastighetsreglering).

Jakt

Enskild jakt.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningen Bräcke Hunge GA:2 avseende väg som förvaltas av Gullbovikens vägsamfällighet.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 660 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 7 jan

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter