Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet- NV Dalsland – 232 ha

Utgångspris

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 2 okt, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
232,0 ha
Övrigmark
3,0 ha
Skogsmark
165,0 ha
Skogsimpediment
64,0 ha
Virkesförråd
18 853 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

DALS-ED RINNANE 1:4 och 1:5

Om fastigheten

Pensionsförsäkring! Skogsfastigheter med en stor en andel (53 %) gallringsskog som är intressant utifrån goda tillväxtmöjligheter och långsiktiga värdeökningar!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2020-07 av Jannes Skogsvård HB. Fastigheterna Dals-Ed Rinnane 1:4 och 1:5 består av tre sammanhängande områden i nordvästra hörnet av Dalsland i höjd med Ed. Fastigheterna är belägna ca 3 km från Norska gränsen.

Enligt skogsbruksplan har fastigheterna en totalareal av 232 ha varav ca 165 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 18 800 m3sk vilket utgör ett medelförråd på ca 114 m3sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m3sk per ha och år. Det dominerande trädslaget är tall vilket utgör 56 % av virkesförrådet följt av 11 % löv och 38 % gran. Huggningsklass G1 är dominerande med 53 % (87 ha) av arealen .

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det föreslagna åtgärder under planperioden med 1,2 ha plantering, 32,5 ha röjning samt 7,1 ha återväxtkontroll.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fornlämningar och naturvärden

Det finns en registrerad fornlämning på fastigheten, L1963:248, begravningsplats. Se även vidare på www.raa.se. Det finns i dagsläget inga kända eller registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna.

Jakt

Enskild jakt. Fastigheterna har tidigare/nu ingått tillsammans med andra närliggande fastigheter i ett A-licens område om 480 ha. Jakträtten är upplåten till annan till och med den 2021-06-31 och övertas av köpare från och med den 2021-07-01.

Samfälligheter

Fastigheterna har del i vägsamfälligheterna Dals-Ed Rinnane Ga:1 och Dals-Ed Töftedal Ga:1.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Dals-Ed kommun kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr. Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare
tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

För att nå fastigheternas norra delar kommer vägbommen vid vägsamfälligheten Töftedals-Högen GA:1 att vara öppen på helgerna fram till den 2 oktober. Med hänsyn till stugägare i vägslutet av vägsamfälligheten Rinnane GA.1 kommer vägbommen att inte hållas öppen mer än vid sista helgen i september, 26 och 27 september.

Övrigt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att
uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor i detta prospekt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 850 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter