fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Vånga, 23 ha

Utgångspris

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 24 maj kl 08:00

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,0 ha
Övrigmark
2,0 ha
Skogsmark
19,0 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Virkesförråd
5 378 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kristianstad Björkeryd 1:2

Adress

Kristianstad Björkeryd 1:2

Om fastigheten

Norr om Kristianstad, i Vånga, utbjudes virkesrik obebyggd skogsfastighet till försäljning. Total areal om ca 24,5 ha varav 23,9 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är uppskattat till 5378 m³sk. 68 % gran. Bonitet om ca 9,3 m³sk. God tillgänghet och del av crossbana finns på fastigheten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019-12-07 av ATA Timber. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 23,9 ha med ett uppskattat virkesförråd om 5 378 m3sk (dec 2019) vilket ger ett medeltal om 225 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 4 986 m³sk. Trädslagsfördelningen är 68 % gran, 13 % tall, 11 % bok, 4 % ek, 2 % björk och 2 % blandat löv. Medelboniteten är beräknad till 9,3 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 147 m³sk.

Skogsvård

Beskrivning En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a bok ek björk asp rönn. Enstaka överståndare av bok ek asp. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik, frisk-fuktig och har en hög status. Buskvegetationen är rik och varierad, bl.a återfinns hassel. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter. På de enstaka äldre träden kan man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Markens fuktighet bör bibehållas. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.

Skogsvårdslagen

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 av den friska och fuktiga marken domineras av löv. Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 23,9 ha är 100,0 % (23,9 ha) frisk eller fuktig.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är mestadels tydliga och väl utmärkta men kan också vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Jakt

Jakträtten (förutom älg) är inte upplåten utan övergår på köparen på tillträdesdagen. Älgjakten är upplåten genom via muntligt avtal år-till-år för 1500 kr/år.

Crossbana

På fastigheten sydöstliga del finns del av crossbana och gammal grustäkt. Några avtal eller förpliktelser för ny ägare av fastigheten finns inte.

Väg

Vägen som går genom fastigheten är privat väg. Det finns muntlig överenskommelse att åtgärda vägen om man kör sönder den när virke tas ut.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 24 maj kl 08:00

Utgångspris: 3 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter