fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Trönö

Utgångspris

490 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 30 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,6 ha
Skogsmark
9,6 ha
Virkesförråd
1 432 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN GLAMSTA 3:13

Adress

Skogsfastighet i Trönö, Glamsta 3:13

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 9,6 ha bestående av ett markområde. Den totala arealen uppgår till 9,6 ha, varav 9,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 432 m³sk . Medelboniteten uppgår till 5,9 m³sk/ha och år. Vägsystemet inom fastigheten är i stort tillräckligt för sedvanligt brukande av skogen. Jakt i Trönö Norra Viltvårdsområde, ca 11 400 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar en obebyggd skogsfastighet belägen i Trönö ca 2 mil nordväst om Söderhamn. Ca 9,6 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 432m³sk.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 9,6 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 8,1 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2021 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 9,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 1 432 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 636 m³sk. Medelvolymen per hektar är 149 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,9 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 59 m³sk/år (6,1 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 50 % tall, 40 % gran och 10 % löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Fastigheten har ett behov av röjning om ca 2,9 ha under planperioden samt återväxtkontroll om ca 2,9 ha. Därutöver kommer markberedning samt plantering som följd av föreslagen föryngringsavverkning.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Söderhamn Glamsta 1:9 ingår i Trönö Norra Viltvårdsområde vilket omfattar cirka 11 400 hektar.

Kontaktperson VVO är Mikael Fridh
Mail: mikaelfridh@hotmail.com
Tele: 0708769852
För mer info besök www.trononorravvo.se

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämning (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning.

Gemensamhetsanläggning

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningen Söderhamn Rappsta Ga:1 avseende vägar.

Övriga vägar

Fastigheten har del i Norrbodarnavägen och Gillemyrsvägen vilket är två oförrättade vägar som drivs av ideella föreningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Det är mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd. Avgiften för att få ansökan prövad hos Länsstyrelsen är 7 100 kronor.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult och därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tis 30 Nov

Utgångspris: 490 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter