Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Orrmo

Högsta bud

1 025 000 kr

Utgångspris: 1 025 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
84,8 ha
Skogsmark
69,2 ha
Skogsimpediment
15,0 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
4 614 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ORRMO 11:6

Adress

Orrmo 11:6 Lillhärdal

Om fastigheten

Trevlig tallfastighet som angränsar till båda sidorna om Stensjön, ca 11 km sydöst om Orrmo, Lillhärdal, samt ett mindre område om ca 2 ha som är beläget inne i Orrmo och angränsar mot Orrmosjön. Fastigheten är obebyggd och har en total areal om ca 87 ha, varav 69 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 4 614 m³sk, varav 1 700 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över en areal om 1 100 ha.

-Lämpligt att köpa och äga med både tillväxtskog och äldre skog i hanterbar areal
-Bonusvärden i form av angränsande vatten vilket ger högre rekreationsvärde
-Ev möjlighet till fortsatt jakt i mindre jaktlag

Pris: 1 025 000 kr

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad augusti 2019 av MB Forest. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 69,2 ha med ett virkesförråd om 4 614 m3sk varav 1 710 m3sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 9,3 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 3 och 4. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Stensjön-kvarnbäckens jaktlag. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 1 100 ha och jaktledare är Kent Olsson, 070-5564100.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2021-07-01.

Fiske

Fastigheten ingår i Lillhärdals fiskevårdsförening.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag två sk naturvårdsavtal/biotopskydd registrerat hos Skogsstyrelsen. Avtalen berör och innefattar nyckelbiotoper som är registrerade inom avd nr 2 och 5. Områdena omfattar totalt ca 2,8 ha och är inlösta, varför det i skogsbruksplanen är satta som sk hänsynsmark. Utöver dessa finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter