Lantbruk

Trevlig och virkesrik skogsfastighet i Körtinge

Utgångspris

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 12 jan kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,6 ha
Skogsmark
34,0 ha
Skogsimpediment
0,6 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KÖPING KÖRTINGE 2:9

Om fastigheten

Nu bjuds en trevlig och virkesrik skogsfastighet ut till försäljning. Ta chansen och investera i en egen skogslott. 34 ha produktiv skogsmark med fin arrondering och väl utbyggda basvägar. Virkesförråd om 7 600 m³sk , varav 5 500 m³sk är S1- och S2-bestånd. God bonitet om 6,2 m³sk/ha/år och högt medeltal 224 m³sk/ha. Jakträtt följer med överlåtelsen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2020 av Kjell Pettersson.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 34 ha med ett virkesförråd om 7 600 m³sk, varav 5 500 m³sk är S1- och S2-skog.
Högt medeltal 224 m³sk per ha. Medelbonitet på 6,2 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 59 % tall, 39 % gran och 2 % björk. Åldersfördelningen är ojämn med drygt halva arealen slutavverkningsmogen skog mellan 110-125 år. Resterande areal ligger i det lägre åldersintervallet 10-40 år, med pågående tillväxt.

Skogsskiftet har synnerligen god arrondering och är lättåtkomligt med ett väl utbyggt vägnät av basvägar och skriftlig nyttjanderätt till transportväg över grannfastighet till skogsbilväg. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Skogsmarken är huvudsakligen frisk och till största del högproducerande. Bestånden är något ojämna, bitvis varierande virkesförråd, ålder och bonitet i avdelningarna.

På fastigheten är avdelning 3 föreslagen som NO-område (naturvård orört), 2,6 ha (7,6 % av den produktiva skogsmarken).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns tre avdelningar, sammanlagt 10 ha, som bör röjas. Avdelning 1 är föreslagen för gallring snarast och avdelning 10 bör gallras inom 2-5 år enligt planförslaget.
Om föreslagna slutavverkningar utförs enligt planens åtgärdsförslag beräknas även markberedning om 13,8 ha och återväxtkontroll på 13,8 ha behövas under planperiodens kommande 10 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Mantal

Fastigheten har 1/16 mantal i skifteslaget.

Jakt

Jakträtten är upplåten med nyttjanderätt för jaktåret 2020/2021. Upplåtelsen är uppsagd och jakträtten finns tillgänglig för köpare fr o m 2021-07-01.

Fastigheten ingår i Himmeta-Medåkers Älgskötselområde (ÄSO). Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt av jaktlaget H11 som jagar på ett område som innefattar flera fastigheter, totalt 477 ha. Jaktlaget har tillsammans med två andra jaktlag en årlig tilldelning om en vuxen och en kalv. Småvilt jagas generellt genom enskild jakt.

Fastigheten berörs av Vidalnreviret som sträcker sig över länsgränsen mellan Västmanland och Örebro län.

Åkerbo Häradsallmänning

Fastigheten har 0,0625 mantal i Åkerbo Häradsallmänning.

Vägar

Fastigheten har genom avtalsservitut rätt att nyttja basväg och skogsbilväg på Körtinge 3:17 för transport upp till allmän väg norr om fastigheten. Se bifogad kartbild med de aktuella sträckorna A, B, C och D.

Fastigheten har del i Körtinge Vägsamfällighet med andelstalet 0,067. Vägavgift betalas till samfälligheten utifrån andelstalet.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Skogsstyrelsen har registrerat ett område med höga naturvärden på fastigheten. Biotopen omfattar totalt 1,5 ha med barrskog och berör avdelning 8 och 2 i skogsbruksplanen.

Det finns även ett antal sumpskogsområden registrerade hos Skogsstyrelsen.
Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Det finns två datapantbrev uttagna i fastigheten om totalt 123 000 SEK. Fastigheten berörs inte av några lån.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 12 jan kl 13:00

Utgångspris: 3 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter