Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Funäsdalen!

Säljs via anbudsförfarande

850 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 5 jun

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
94,2 ha
Skogsmark
84,3 ha
Skogsimpediment
4,7 ha
Berg/hällmark
0,7 ha
Väg och kraftledning
3,2 ha
Övrigmark
1,1 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
3 592 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN FUNÄSDALEN 13:3, del av (avser skogen)

Adress

Funäsdalen 13:3, del av Funäsdalen

Om fastigheten

Trevlig obebyggd skogsfastighet belägen strax utanför Funäsdalen i västra Härjedalen. Fastigheten är välskött och har bra arrondering i ett sammanhängande område om 95 ha varav 85 ha är produktiv skogsmark. Fastighet med både äldre och yngre skog, men med övervägande andel växande skog i åldern 5-40 år bestående främst av tall. Totalt virkesförråd om 3 592m³ sk.

Skogsfastighet i naturskönt fjällnära område, med närhet till Funäsdalen och dess alpina destination. Funäsdalen som alpin destination är mycket expansivt och har de senaste åren haft och fortsätter ha en mycket positiv utveckling. Området inbjuder till olika inriktningsmöjligheter, jakt, rekreation och eller som en ren investeringsfastighet. Stor andel ungskog som till viss del är på väg in i gallringsskog där tillväxten naturligt blir hög. Sammantaget är fastigheten välskött och har bra ordnat med väg till och in på skiftet. Ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 4 700 ha.
Prisidé: 850 000 kr
Försäljningssätt: Skriftligt bud, tillhanda senast 2020-06-05.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2013 av Mellanskog . Skogsbruksplanen har sedan uppräknats och korrigerats utifrån utförda åtgärder tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken idag 84,3 ha med ett virkesförråd om 3 592 m3sk varav 1 501 m3sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta Skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastighetens ingår idag i Sörmons jaktlag som förfogar över en areal om ca 4 700 ha. Tilldelningen på älgar var ifjol 4+4 och jaktledare är Bror Klockervold, 070-267 83 51.

Småviltsjakt bedrivs på den egna fastigheten.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2021-07-01, förutsatt att tillträde har skett. Om ej tillträde skett till detta datum övertar köparen jakträtten på den efterföljande tillträdesdagen, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.
Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en ej registrerad kulturlämning i form av meteoritnedslagsplats, vilken är väl uppmärkt och av allmänt intresse. Utöver detta finns idag inga ytterligare registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. Källa Skogsstyrelsen samt upprättad skogsbruksplan.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Härjedalen Funäsdalen 13:3. De avsedda områdena från Funäsdalen 13:3, kommer att avstyckas och bilda egen fastighet alt fastighetsregleras till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om avstyckning inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma.

Skulle en köpare välja att fastighetsreglera de avsedda områdena till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter