fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Floda, 116 hektar

Prisindikation

15 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 19 maj

Visning

  • Skog och mark kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till grannar, djur och växande grödor.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd fastighet om totalt 116 ha varav ca 92 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 19 600 m³sk. Skogsmarken domineras av äldre och avverkningsmogen tall. Markerna har en god vilttillgång med förekomst av älg, vildsvin, rådjur samt kron- och dovvilt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Katrineholm Hökhult 1:1, del av samt Lilla Skarnhult 1:1

Adress

Knektbacken Hökhult 64197 Katrineholm

Totalareal
116,8 ha
Skogsmark
92,3 ha
Myr/kärr/mosse
11,3 ha
Berg/hällmark
1,1 ha
Inägomark
10,4 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,7 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
19 622 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av Mellanskog i april 2021. Det södra skiftet av Lilla Skarnhult 1:1 ingick inte i den ursprungliga skogsbruksplanen utan inventerades av Ludvig & Co i mars 2023. Planen har reviderats med utförd avverkning av gran i avdelning 16 och därtill har skogens tillväxt sedan inventeringen adderats med hjälp av pcSKOG.

Aktuellt virkesförråd bedöms till ca 16 200 m³sk och medelboniteten är beräknad till 6 m³sk/ha. Volymen skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2) är ca 16 350 m³sk. Virkesförrådet domineras av tall (ca 67 %) följt av ca 29 % gran och ca 4 % löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Fastigheten är enligt skogsbruksplanen i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande 4,4 ha markberedning och plantering i avdelning 33.
Det åligger köparen att överta ansvaret för dessa samt ev. övriga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen. Markerna har en god vilttillgång med förekomst av älg, vildsvin, rådjur samt kron- och dovvilt.

Inägomark

Arealen inägomark är ca 10,4 ha enligt skogsbruksplanen. Jorden är upplåten genom ettårigt sidoarrende.

Naturvärden

Avdelning 12 och 35 i skogsbruksplanen är registrerade nyckelbiotoper. I övrigt finns det inga registrerade naturvärden, naturvårdsavtal eller biotopskydd (källa: Skogsstyrelsen).

Bergtäkt & upplåtelse av markområde

Ett markområde som angränsar till Diabasbrottet är upplåtet och nyttjas som upplag för Svalbovikens kross AB (avdelning 23 i skogsbruksplanen). Ersättningen är kopplad till KPI och uppgick år 2022 till ca 7 200 kr.

Det upplåtna markområdet omfattas även av täkttillstånd som gäller till och med den 31/12 år 2040.

Oppunda häradsallmänning

Hökhult 1:1 har 0,25 mantal och Lilla Skarnhult 1:1 har 0,125 mantal i Oppunda häradsallmänning. Summerat så har den genomsnittliga utdelning uppgått till ca 6200 kr per år under den senaste femårsperioden.

Avrösningsjord

Fastigheterna har del i 14,5642 ha avrösningsjord, som vid laga skifte utbrutits för 7 7/8 mantal (Akt 04-Flo-186)

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av Katrineholm Hökhult 1:1. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 293 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 19 maj

Prisindikation: 15 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter