fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om 86 ha – Bäl

Högsta bud

3 800 000 kr

Högstbjudande: 3 600 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
87,2 ha
Skogsmark
82,6 ha
Skogsimpediment
4,6 ha
Virkesförråd
11 800 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GOTLAND BÄL GUTE 6:1

Om fastigheten

Trevlig skogsfastighet lite norr om Bäl kyrka som börjar utmed Slitevägen och sträcker sig österut. Produktiv skogsmark om 82,6 ha med all mark samlad i ett skifte. Jakträtten är tillgänglig för köparen. Virkesförråd på omkring 11 800 m³sk enligt skogsbruksplan från Mellanskog. Medelbonitet om 3,2 m³sk/ha/år. Hög andel äldre skog och ett medelförråd på ca 143 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 82,6 ha samt 4,6 ha övrig mark varav 2,7 ha är inlöst nyckelbiotop. Medelbonitet bedömd till 3,2 m³sk per ha/år enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog. I försäljningen ingår avdelning 1-24. Virkesförråd omkring 11 800 m³sk med 78 % tall, 15 % gran, 6 % löv och 1 % ädellöv. Medeltal per hektar om 143 m³sk. Stora behov av föryngring och i skogsbruksplanen föreslås ca 7 000 m³sk till avverkning. Hög andel äldre skog, se mera i skogsbruksplanen som finns i sin helhet på hemsidan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Det pågår en lantmäteriförrättning sedan 2021-03-05 gällande en oklar gräns som ska fastighetsbestämmas mellan Bäl Gute 6:1 och Bäl Gute 1:19 (mot Burggathagens naturreservat utmed den gamla järnvägen). Förrättningen betalas av Naturvårdsverket.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Naturvärden

Avdelning 6, 8, 9 & 10 föreslås i skogsbruksplanen för naturvård orört (NO). Totalt 20,5 ha. Dessa avdelningar har inte brukats aktivt. Avdelning 21 om 2,7 ha omfattas av biotopskydd och är inlöst.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar enligt fastighetsregistret och skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdet.

Försäkring

Säljaren har en skogsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Övrigt

Arealen enligt fastighetsregistret är 85,974 ha. Viss avvikelse från skogsbruksplanen som säger 87,2 ha.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Fastigheten nås från Slitevägen alternativt den gamla järnvägen och från vägen till Gane gård. Använd er gärna av den aktiva gårdskartan som ni finner via vår hemsida.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter