fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet Härjedalen

Säljs via anbudsförfarande

680 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 17 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,2 ha
Skogsmark
23,5 ha
Skog med restriktion
1,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 528 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN FLOR 8:16

Adress

Flor 8:16

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Flor, Härjedalens kommun. Total areal om 25,2 ha varav produktiv skogsmark 23,5 ha. Virkesförråd om ca 2 500 m3sk med övervägande andel i tillväxtålder.
Fastigheten har jakträtt.
Lämplig investeringsfastighet för den skogs- och jaktintresserade.
Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbud senast 2021-08-17. Prisidé: 680 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2021.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den totala arealen 25,2 ha, varav produktiv skogsmark om 23,5 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 2 528 m3sk och består av skog i alla åldersklasser. Tyngdpunkten finns dock i tillväxtskog. Trädslagsfördelningen visar på ca 60 % gran, ca 15 % tall och resterande del löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop om 1,6 ha som återfinns inom avdelning 8. I övrigt finns idag inga kända nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Florkölens jaktlag som förfogar över 1 574 ha.
Ingår i Ljusdals älgskötselområde
Jaktledare är Sven-Gunnar Olsson, 0703454379.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.
Jakten övergår till köparen senast 2022-07-01.

Arrende/nyttjanderätter

Avtal finns mellan nuvarande fastighetsägare och Tåssåsens Sameby gällande renbete på fastigheten.

Övrigt

På fastigheten finns ett betongfundament efter tidigare mast. Detta återfinns inom avdelning 6. Avtalet för anläggningen har upphört och det finns i dagsläget ingen verksamhet på platsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv samt intilliggande fastighetsägare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 210 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 17 aug

Säljs via anbudsförfarande: 680 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter