Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet, 92 ha

Utgångspris

7 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 18 jan

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

    Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark under sedvanlig hänsyn.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
91,8 ha
Skogsmark
87,0 ha
Inägomark
2,7 ha
Skogsimpediment
0,8 ha
Övrigmark
1,3 ha
Virkesförråd
12 385 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hultsfred Kängsebo 2:1

Adress

Kängsebo Kängsebo

Om fastigheten

Kängsebo 2:1
I Kängsebo skogsbygd finns denna lättillgängliga skogsfastighet om 92 ha.
Produktiv skogsareal om 87 ha med ett virkesförråd om cirka 12 400 m³sk varav 6 900 m³sk är S1– och S2 skogar. Medelbonitet om 7 m³sk.
Andelen yngre och medelålders skog med god tillväxt är hög. Vägnätet är väl utbyggt.
Goda jaktmöjligheter utan närhet till större vägar.

Utgångspris: 7 800 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2021-01-18.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Ludvig & Co, Mattias Johansson i november 2020.
Fastigheten utgörs nästan uteslutande av skogsmark.
Boniteten är överlag relativt god, den varierar och här finns marker lämpade för gran, löv och tall.
Virkesförrådet är 12 385 m³sk vilket motsvarar 142 m³sk per ha.

En förhållandevis stor andel av skogen är ungskog yngre än 20 år samt medelålders skog med god tillväxt.
Skogsarealen i huggningsklasserna S1 och S2, äldre skog, är 28,5 ha.
Se skogsbruksplanen för mer detaljerade uppgifter.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Avdelning 51 kommer att hjälpplanteras under våren 2021 på säljarens bekostnad.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På flera avdelningar på fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen m.m.
Dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Två områden är klassade som sumpskog. Källa: Skogsstyrelsen.

Vägar och gränser

Fastighetens vägnät är väl utbyggt och ger god tillgänglighet för exempelvis tillsyn, skogsbruk och jakt.

Jakt

Tillgång på älg, vildsvin och rådjur. Jakten är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2021-07-01.

Inägomark

2,7 hektar inägomark fördelat på 2,1 ha åkermark och 0,6 ha betesmark.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Områdesbeskrivning

6 km till Fågelfors och 20 km till Högsby. 25 km till Mörlunda. 17 km till Virserum.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor. Eller tag hjälp av vår kartvy med gps-funktion i din smartphone.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 225 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 18 jan

Utgångspris: 7 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter