Skogsfastighet

Obebyggd lantbruksfastighet

Utgångspris

900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,1 ha
Skogsmark
10,5 ha
Åkermark
7,9 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
953 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Heby Österbo 1:103

Om fastigheten

Obebyggd fastighet vid samhället Runhällen, 8 km norr om Heby. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering.

Totalt 19,1 ha, varav 10,5 ha produktiv skogsmark och 7,9 ha åker.
Virkesförråd 953 m³sk, medelbonitet 5,6 m³sk/ha. Trädslagsfördelning tall 1 %, gran 13 %, löv 17 % och björk 69 %, med tonvikt på yngre gallringsskog.

Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2011 av Rickard Larsson. Planen är uppräknad med teoretisk tillväxt fram till växtsäsongen 2017 och justerad med utförda åtgärder fram till hösten 2016. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 10,5 ha med ett virkesförråd om 953 m³sk. Av volymen utgörs 1 % av tall, 13 % av gran, 17 % av löv och 69 % av björk. Medelbonitet om 5,6 m³sk/ ha. Tyngdpunkten ligger på yngre gallringsbestånd.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns det lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering.med sammanlagd areal om 1,5 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åkermark

Enligt skogsbruksbruksplan har fastigheten 7,9 ha åker. Enligt taxeringen har jordbruksmarken 30 % lägre avkastning och kvalitet, ev. skogsmark i framtiden. Otillfredsställande dränerat.

Stödrätter

Samtliga stödrätter på fastigheten övertages av ny köpare till fastigheten och ingår i köpeskillingen. Säljarna kommer att under våren 2017 att vara behjälpliga med en överföring av samtliga stödrätter till ny ägare.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning i form av en milsten registrerad. Källa: Skogens Pärlor (www.skogsstyrelsen.se) eller Fornsök (www.fmis.raa.se).

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt registrerade. Källa Skogens Pärlor (www.skogsstyrelsen.se) eller Fornsök (www.fmis.raa.se).

Jakt

Fastigheten tillhör Österbo-Ingbo jaktlag och ingår i Heby norra viltvårdsområde. Jakträtten är utarrenderad på ett ettårigt avtal som skall sägas upp senast 2016-12-31 för att vid jaktårets slut 2017-06-30 övergå till köparen.

Planer, bestämmelser mm

Runhällens Stationssamhälle, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19620713)
Ca 8 ha detaljplanlagt, ej inlöst. Se karta.
För fullständig information se nedladdningsbar pdf-fil på LRF Konsults hemsida.

Förvärvstillstånd

För ansökan om tillstånd i glesbygdsområde tas en avgift ut, som för privat/fysiska personer är 3.700 kr.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

För juridiska personer är avgiften 5.700 kr

Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala.
Innan prövning av ett jordförvärvsärende påbörjas ska en avgift betalas. Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsens plusgiro 68803-6 när ansökan lämnas in. På talongen bör texten förvärvstillstånd och fastighetsbeteckning anges.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Vägbeskrivning

Från Heby:
Tag Väg 56 mot Tärnsjö, efter ca 8 km tag höger mot Runhällen. Efter ca 1,4 km ligger fastigheten på båda sidor av vägen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter