fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd fastighet om 66 ha – Alskog

Högsta bud

900 000 kr

Högstbjudande: 1 200 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,0 ha
Tomtområde
66,0 ha
Virkesförråd
3 900 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Gotland Alskog Sigsarve 1:18

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om totalt 66 ha fördelat på 2 skiften. 45,8 ha produktiv skogsmark och 19,1 ha skogsimpediment, främst i form av berg. Enligt nyupprättad skogsbruksplan från Mellanskog är virkesförrådet bedömt till omkring 3 900 m³sk och en medelbonitet om 2,4 m³sk/ha. 97 % tall och 3 % gran. Jakträtt tillgänglig för köparen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 45,8 ha samt 19,1 ha impediment. Medelbonitet bedömd till 2,4 m²sk per ha/år enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog. Virkesförråd omkring 3 900 m³sk med 97 % tall. Medeltal per hektar om 85 m³sk. Hög andel äldre skog och fastigheten har en del naturvärden, se mera i skogsbruksplanen som finns i sin helhet på hemsidan. Fastigheten gränsar delvis mot naturreservatet "Mallgårds haid". Det finns vissa behov av hjälpplantering.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 kr.

Naturvärden

Avdelning 2, 8 och 16 föreslås för naturvård (NO).
Avdelning 2 har höga naturvärden i form av äldre senvuxen tallskog. 1,8 ha.
Avdelning 8 är nyckelbiotop i form av försumpad tallskog intill myr. 0,6 ha.
Avdelning 16 har höga naturvärden i form av orörd barrskog. 3,1 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- och kulturlämningar enligt fastighetsutdrag och skogsbruksplan.

Försäkring

Skogen är försäkrad hos Trygghansa.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Övrigt

Arealen enligt fastighetsregistret är 66,015 ha. Viss avvikelse från skogsbruksplanen som säger 64,9 ha.

Vägbeskrivning

Se kartor. Kör ner vid skylt "Sigsarve".

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter