Lantbruk

Obebyggd fastighet om 46,3 ha

Högstbjudande

3 600 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast sön 24 maj

Visning

  • Spekulanter välkomnas att besiktiga marken på egen hand.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,3 ha
Skogsmark
31,5 ha
Myr/kärr/mosse
3,6 ha
Berg/hällmark
1,9 ha
Åkermark
8,8 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
4 300 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRKÖPING VÅNGA-GÖSTAD 1:36

Adress

Vånga Smedstorp

Om fastigheten

Obebyggd fastighet mellan Vånga och Skärblacka med en total areal om ca 46,3 ha varav ca 31,5 ha är skogsmark och ca 8,8 ha är inägomark. Virkesförrådet bedöms till ca 4 300 m³sk varav ca 1 700 m³ sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning och fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,3 m³sk per ha. Skogsmarken håller en relativt stor andel av ek- och lövskog och skogen har en viss tyngdpunkt på de yngre åldersklasserna.

De omväxlande markerna, med skog och inägomark, utgör en god viltbiotop och hyser god tillgång på rådjur, dovhjort, älg och vildsvin.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Erik Hansson, Ludvig & Co, inför försäljningen. Enligt inventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 31,5 ha med ett virkesförråd om totalt ca 4 300 m³ sk varav ca 1 700 m³ sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2). Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,3 m³ sk per ha och virkesförrådet håller en hög andel löv (49 %). Se vidare i bifogad skogsbeskrivning.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Enligt fastighetsregistret är arealen åkermark 9 ha och enligt SAM-ansökan är åkermarksarealen 6,96 ha. Marken är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Jakt

Fastighetens omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och hyser god tillgång på rådjur, dovhjort, älg och vildsvin. Fastighetsägaren har önskemål om att kvahålla sig jakträtten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning i form av en torplämning som berör delar av avdelning 23 och 19 i skogsbeskrivningen. Det finns även en kulturhistorisk lämning (lintorkningsgrop) som berör avdelning 19 (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, biotopskydd eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Hus på ofri grund

I den östra delen av avdelning 4 finns ett hus på ofri grund. Ägaren kommer att kvarhålla sig nyttjanderätten av byggnaden.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 875 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter