fbpx

Lantbruk

Obebyggd fastighet med sjöläge

Högstbjudande

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 1 okt

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand med sedvanlig hänsyn till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
44,5 ha
Skogsmark
24,0 ha
Inägomark
18,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Vatten
2,0 ha
Virkesförråd
3 700 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FLEN LISÄTTER 1:10

Adress

Lisätter 64296 Malmköping

Om fastigheten

Den obebyggda fastigheten Lisätter 1:10 ligger ca 3 km öster om Malmköping och omfattar en total areal om ca 44,5 ha väl samlat i en ägofigur. Arealen fördelar sig på 24 ha skogsmark och 18,4 ha åker- och betesmark. Skogsmarkens virkesförråd bedöms till ca 3 700 m3sk (exkluderat insektsskadad skog) och medelboniteten är beräknad till 8,9 m3sk per ha. Fastigheten har 2 ha eget vatten i Västersjön som även utgör fastighetsgräns i söder och på en höjd med utblick över sjön finns ett positivt förhandsbesked om bygglov. Fastighetens omväxlande landskap av skog, inägomark och vatten utgör en god viltbiotop med förekomst av bland annat älg, rådjur, vildsvin samt kronvilt och dovvilt.

Sammantaget erbjuder fastigheten en kombination av skogsbruk, rekreation, jakt och fiske samt möjligheten att uppföra ett boende med sjöläge.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Erik Hansson, Ludvig & Co, den 16 februari 2021. Enligt inventeringen uppgår arealen skogsmark till 24 ha och virkesförrådet bedöms till ca 3 700 m³sk vilket motsvarar ca 153 m³sk per ha. Gran är det dominerande trädslaget (65 % av virkesförrådet) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,9 m³sk per ha. Skogen har drabbats av omfattande angrepp av granbarkborre och avdelning 1 och 7 består till största del av död ved. Den del av virkesförrådet som vid inventeringstidpunkten utgjordes av död ved är ej medräknad i skogens volymangivelser och sammanställningar. Se vidare i skogliga bilagor för mer detaljerade data.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår till ca 18,4 ha enligt kartmätning. Arealen stödberättigad mark enligt SAM-ansökan är 17,54 ha. Jorden är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Jakt och fiske

Fastighetens omväxlande landskap av skog, inägomark och vatten utgör en god viltbiotop. Markerna har förekomst av bland annat älg, rådjur, vildsvin samt kronvilt och dovvilt. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Fiske på eget vatten i Västersjön.

Naturvärden och fornlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Positivt förhandsbesked

Det finns ett positivt förhandsbesked (beviljat juni 2021) om att uppföra ett enplanshus samt garage/ekonomibyggnad söder om bilvägen, mot Västersjön, vid fastighetens sydvästra gräns. Tilltänkt tomt har ett högt läge med utsikt över Västersjön.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 460 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 1 okt

Högstbjudande: 5 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter