fbpx

Lantbruk

Obebyggd fastighet i Julita, 47,5 ha

Högstbjudande

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 14 maj

Visning

  • Spekulanter välkomnas att undersöka fastigheten på egen hand med sedvanlig hänsyn visad till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,5 ha
Skogsmark
23,8 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
23,0 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
5 500 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KATRINEHOLM HAGBY 1:3, del av samt KATRINEHOLM HAGBY 1:4

Adress

Hagby 64396 Julita

Om fastigheten

Obebyggd fastighet i Julita cirka 25 km norr om Katrineholm. Arealen uppgår till totalt 47,5 ha och ligger väl samlad i ett skifte fördelat på 23,8 ha skogsmark samt 23 ha åker- och betesmark, Fastigheten erbjuder jakt efter framförallt älg, rådjur, vildsvin samt kron- och dovhjort.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Erik Hansson, Ludvig & Co, den 9 mars 2021. Enligt inventeringen uppgår arealen skogsmark till 23,8ha och virkesförrådet bedöms till ca 5 500 m³sk vilket motsvarar ca 234 m³sk per ha. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,8 m³sk per ha och virkesförrådet består till ca 52 % av tall och 43 % gran. Avdelning 16 har drabbats av granbarkborre och består till stor del av död ved. Den del av virkesförrådet som vid inventeringstidpunkten utgjordes av död ved är ej medräknad i skogens volymangivelser och sammanställningar. Se vidare i skogliga bilagor för mer detaljerade data.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 3,1 ha och plantering om 3,1 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen åker- och betesmark är ca 23 ha enligt kartmätning. Enligt SAM-ansökan är arealen stödberättigad åkermark 20,5 ha. Jorden är tillgänglig för köparen från och med 2022-03-14.

Jakt

På markerna finns bland annat älg, rådjur, vildsvin samt kronvilt och dovvilt. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med 2022-07-01.

Byggnad

Längs med grusvägen, vid åkermarken, finns en enklare förrådsbyggnad i träkonstruktion under tak av plåt.

Naturvärden och fornlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller biotopskydd finns registrerade på fastigheten (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor). Det finns registrerade forn/kulturlämningar i avdelning 1 (Källa: Riksantikvarieämbetet).

Oppunda Häradsallmänning

Fastigheten har sammataget 0,25 mantal i Oppunda Häradsallmänning.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal, rättigheter, delaktigheter eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 14 maj

Högstbjudande: 5 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter